វីដេអូ

អតីតមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងម្នាក់រង់ចាំ​ឱកាសកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ

លោក ចើម ខំ អតីតមេឃុំភ្នំព្រឹកមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវបានរំលាយ បានបាត់បង់តំណែងរបស់លោក ក្នុងការដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍។ យ៉ាងណាមិញ លោកសង្ឃឹមថា ថ្ងៃណាមួយលោកនឹងមានឱកាសកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា នៅពេលដែលគណបក្សប្រឆាំងអាចរស់ឡើងវិញបាន។