វីដេអូ

លោក សុន ឆ័យ៖ កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋ

លោក សុន ឆ័យ អនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ បាន​ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA នាពេលកន្លងទៅ អំពី​សារៈសំខាន់ការពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្ថាប័នរដ្ឋ។