វីដេអូ

លោក សុន ឆ័យ៖ «‍តួនាទីគណបក្សប្រឆាំងចាំបាច់ដើម្បីការស្ថាបនា»

លោក សុន ឆ័យ សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នាពេលកន្លងមក ដោយលោកពិភាក្សាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់គណបក្សប្រឆាំងក្នុងការស្ថាបនាកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាល។