អាជ្ញាធរ​តាម​ដាន​ពលរដ្ឋ​បោះ​ឆ្នោតនៅ​តាម​តំបន់ដែល​​បក្ស​ប្រឆាំង​ធ្លាប់​មាន​សំឡេង​ច្រើន

នៅ​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត មាន​សេចក្តី​រាយការណ៍​ថា អាជ្ញាធរ​នៅ​តាម​ភូមិ​ឃុំ​បាន​បំភិត​បំភ័យ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចេញ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត។ ក៏​ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​និយាយ​ថាគណបក្ស​ប្រជាជន​មិន​មាន​គោល​ការណ៍​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ដែល​ជា​សមាជិក​របស់​ខ្លួន ចូល​ទៅ​កត់ត្រា​ឈ្មោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត ឬ​មិន​បាន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​នោះ​ទេ។