វីដេអូ

គោ​ពីរ​ក្បាល បំណុល​ធំ

លោក ឡុញ ប៊ុនធឿន ​ធ្វើការ​ជា​ជាង​សំណង់​ឆ្ងាយ​ពី​ផ្ទះ​កំណើត​របស់​លោក ដើម្បី​បង់​បំណុល​ដែល​លោក​បាន​ខ្ចី ក្នុង​អត្រាការ​ប្រាក់​ដែល​លោក​មិន​ទាន់​ដឹង​ថា​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន។