نقش پای چین در جهان

یک کمربند یک راه و فراتر

امسال دهمین سالگرد ابتکار یک کمربند یک راه چین است که در سال ۲۰۱۳ توسط شی جینپینگ، رییس جمهور چین راه اندازی شد. از آن زمان تا حال چین میلیاردها دالر را صرف پروژه های زیربنایی در شماری از کشورهای جهان کرده است. اما با توجه به نام آن که بازتاب جاده ابریشم قدیم، شبکه ای از مسیرهای وصل کنندهٔ چین به مراکز تجارتی و فرهنگی خارجی است، جاه طلبی های ابتکار یک کمربند یک راه چین فراتر از پروژه های زیربنایی است و شامل آموزش، بهداشت و سایر بخش ها می شود.

ویدیو را تماشا کنید

گذشته، حال و آینده

     

نکات برجستۀ هزینه های انکشافی چین

شکست پروژه های تحقیقاتی؛ چین دانشمندان اش را به قطب شمال می فرستد

پژوهشگران امور قطب شمال به صدای امریکا می گویند که پس از غیابت طولانی، دانشمندان چینی از نقاطی در ناروی و آیسلند دیدن کرده اند.

فراتر از کمربند و راه

ده دریافت کنندۀ عمدۀ پول

بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ این کشورها بیشترین حمایت انکشافی را از چین دریافت کرده اند اطلاعات را مرور کنید

در مورد این پروژه

امسال دهمین سالگرد ابتکار یک کمربند یک راه چین است که در سال ۲۰۱۳ توسط شی جینپینگ، رییس جمهور چین راه اندازی شد. از آن زمان تا حال چین میلیاردها دالر را صرف پروژه های زیربنایی در شماری از کشورهای جهان کرده است.این ابتکار از مفکورهٔ راه ابریشم باستانی شکل گرفته است، شبکه ای از راه ها که مردم در آن سفر و تجارت کرده و به تبادل فرهنگی می پرداختند. تکرار ابتکار یک کمربند یک راه در قرن ۲۱ از سوی چین به هدف اتصال زمینی و دریایی آسیا، اروپا، افریقا، امریکای لاتین و فراتر از آن است. این پروژهٔ ویژه به موفقیت ها و آزمون های ابتکار یک کمربند یک راه و تاثیر آن بر آیندهٔ این ابتکار نظر افگنده است.

امتیاز پروژه

تشکر ویژه از سرویس های اندونیزیا و بخش اسپانیایی صدای امریکا که در این پروژه سهم گرفتند. خبرنگاران متعهد از سرتاسر جهان نیز در تحقق این پروژه سهیم بوده اند.