داستان مصور

حقوق نادیدهٔ زنان

زمانی که مهسا امینی، بانوی کرد ایرانی به بهانه عدم رعایت مناسب حجاب از سوی پولیس گشت ارشاد ایران بازداشت شد و در بازداشت درگذشت، زنان زیادی حاضر شدند از ظلم و ستم و نقض حقوق‌شان در جمهوری اسلامی حرف بزنند.

درباره این مجموعه

در 22 سنبلهٔ 1401، مهسا امینی دختر 22 سالۀ کرد ایرانی در تهران توسط پولیس گشت ارشاد بازداشت شد.

مهسا به خاطر رعایت نامناسب حجاب به بازداشتگاه برده شد و از آنجا در حالت کوما به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد درگذشت.

نتشار خبر درگذشت مهسا سبب اعتراضات کم‌سابقه‌ای در ایران شد. بسیاری از زنان ایرانی چادرهای شان برداشته و در اعتراض موهای شان را تراشیدند."

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تاثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، به صدا برخاستند.

در 22 سنبلهٔ 1401، مهسا امینی دختر 22 سالۀ کرد ایرانی در تهران توسط پولیس گشت ارشاد بازداشت شد.

مهسا به خاطر رعایت نامناسب حجاب به بازداشتگاه برده شد و از آنجا در حالت کوما به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد درگذشت.

نتشار خبر درگذشت مهسا سبب اعتراضات کم‌سابقه‌ای در ایران شد. بسیاری از زنان ایرانی چادرهای شان برداشته و در اعتراض موهای شان را تراشیدند."

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تاثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، به صدا برخاستند.

در 22 سنبلهٔ 1401، مهسا امینی دختر 22 سالۀ کرد ایرانی در تهران توسط پولیس گشت ارشاد بازداشت شد.

مهسا به خاطر رعایت نامناسب حجاب به بازداشتگاه برده شد و از آنجا در حالت کوما به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد درگذشت.

نتشار خبر درگذشت مهسا سبب اعتراضات کم‌سابقه‌ای در ایران شد. بسیاری از زنان ایرانی چادرهای شان برداشته و در اعتراض موهای شان را تراشیدند."

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تاثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، به صدا برخاستند.

مهسا به خاطر رعایت نامناسب حجاب به بازداشتگاه برده شد و از آنجا در حالت کوما به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد درگذشت.

در 22 سنبلهٔ 1401، مهسا امینی دختر 22 سالۀ کرد ایرانی در تهران توسط پولیس گشت ارشاد بازداشت شد.

نسل‌هایی از زنان ایرانی درباره تاثیر دهه‌ها سرکوب‌ خود و خانواده شان، به صدا برخاستند.

نتشار خبر درگذشت مهسا سبب اعتراضات کم‌سابقه‌ای در ایران شد. بسیاری از زنان ایرانی چادرهای شان برداشته و در اعتراض موهای شان را تراشیدند."