د شمیرو په بنسټ

د نړیوالې ودې لپاره د چین لګښتونه

د روانې پېړۍ له پيل راهيسې، د نړيوالو پرمختيايي پروژو لپاره د چين لګښت شاوخوا يو تريليون ډالرو ته رسېدلی چې پدې توګه بېجينګ د نړۍ د سترو تمويلوونکو په ډله کې راغلی. له ٢٠٠٠ کال څخه تر ٢٠١٨ کال پورې چين د نړۍ په ١٦٥ هېوادونو کې لږ تر لږه ٨٤٣ میليارده ډالره په څه دپاسه ١٣ زرو پروژو لګولي دي. دا شمیرې و ویرجینیا ایالت د ویلیم اومري پوهنتون د مرستو په اړه د څیړنیزو اطلاعاتو د لابراتوار له لورې وړاندې شوي.

د دې مرکز موخه دا ده چې په ټیټ او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې د چین د پور ورکولو او بخشش ورکولو په غیر شفافو فعالیتونو رڼا واچوي. موندنې ښیي چې په ۲۰۱۳ کال کې د یو کمربند او یوې لارې د نوښت له پیل راهیسې، د نړیوالو پراختیایي پروژو په برخه کې خپل لګښتونه د پام وړ زیات کړي او تر ۲۰۱۷ کال پورې د متحده ایالاتو او نورو ځواکمنو هېوادونو څخه ۲-۱ یا تر دې زیات مخکې شوی دی.

لارښونې اطلاعات د هریو لینک په کلیک کولو سره یا په نقشه کې map پر هیوادونو باندې په کلیک کولو سره وارزوئ. د برخې او کال په بنسټ د پروژو د لیدلو لپاره د پاڼې پای ته ورشئ. هر کال چې غواړئ پرې کلیک وکړئ تر څو تاریخچې او ټولې پروژې وګورئ.

د نړیوالې ودې لپاره د چین لګښت

د سکتور په بنسټ د چین پرمختیایي لګښتونه

پروژې د لومړني تمرکز پر اساس درجه بندي شوي

*په ډیټابیس کې ټول ډالري ارقام د ۲۰۱۷ کال د تورم د نرخ په اساس تنظیم شوي، نو هغه پروژې باید د وخت په تیریدو سره پرتله شي. ډالري ارقام د میلیون سره نژدې حد باندې اختصار شوي

پروژې د لومړني تمرکز پر اساس درجه بندي شوي. د برخو درجه بندي د همکارۍ او اقتصادي پرمختیا د سازمان د سیستم پر اساس درجه بندي شوي

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰

د هیواد په بنسټ د چین پرمختیایي لګښتونه

*په ډیټابیس کې ټول ډالري ارقام د ۲۰۱۷ کال د تورم د نرخ په اساس تنظیم شوي، نو هغه پروژې باید د وخت په تیریدو سره پرتله شي. ډالري ارقام د لس زرو سره نژدې حد باندې اختصار شوي

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰

د سکتور پر بنسټ د پروژو شمیر

*په ډیټابیس کې ټول ډالري ارقام د ۲۰۱۷ کال د تورم د نرخ په اساس تنظیم شوي، نو هغه پروژې باید د وخت په تیریدو سره پرتله شي. ډالري ارقام د لس زرو سره نژدې حد باندې اختصار شوي

پروژې د لومړني تمرکز پر اساس درجه بندي شوي. د برخو درجه بندي د همکارۍ او اقتصادي پرمختیا د سازمان د سیستم پر اساس درجه بندي شوي

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰

د کال په بنسټ پروژې

ذکر شوی کال هغه وخت دی چې د پروژې تړون په رسمي توګه لاس لیک شوی. په هغو مواردو کې چې د تړون د لای لیک کیدو نیټه مشخصه نده، هغه کال ذکر شوی چې پروژه په کې پیل شوې. په هغه صورت کې چې پروژه نه وي پیل شوي، هغه کال ذکر شوی چې په کې اساسي تجارتي تړون صادر شو او یا غیر رسمي ژمنه وشوه

*په ډیټابیس کې ټول ډالري ارقام د ۲۰۱۷ کال د تورم د نرخ په اساس تنظیم شوي، نو هغه پروژې باید د وخت په تیریدو سره پرتله شي. ډالري ارقام د لس زرو سره نژدې حد باندې اختصار شوي

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰

*ټول ډالري ارقام د ۲۰۱۷ کال د تورم د نرخ په اساس تنظیم شوي، نو هغه پروژې باید د وخت په تیریدو سره پرتله شي

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰

*په ډیټابیس کې ټول ډالري ارقام د ۲۰۱۷ کال د تورم د نرخ په اساس تنظیم شوي، نو هغه پروژې باید د وخت په تیریدو سره پرتله شي. ډالري ارقام د لس زرو سره نژدې حد باندې اختصار شوي

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰

 

د کال په بنسټ پروژې

ذکر شوی کال هغه وخت دی چې د پروژې تړون په رسمي توګه لاس لیک شوی. په هغو مواردو کې چې د تړون د لای لیک کیدو نیټه مشخصه نده، هغه کال ذکر شوی چې پروژه په کې پیل شوې. په هغه صورت کې چې پروژه نه وي پیل شوي، هغه کال ذکر شوی چې په کې اساسي تجارتي تړون صادر شو او یا غیر رسمي ژمنه وشوه

د هیواد په اساس پدې برخه کې د چین پرمختیایي مرستې

*په ډیټابیس کې ټول ډالري ارقام د ۲۰۱۷ کال د تورم د نرخ په اساس تنظیم شوي، نو هغه پروژې باید د وخت په تیریدو سره پرتله شي. ډالري ارقام د لس زرو سره نژدې حد باندې اختصار شوي

ذکر شوی کال هغه وخت دی چې د پروژې تړون په رسمي توګه لاس لیک شوی. په هغو مواردو کې چې د تړون د لای لیک کیدو نیټه مشخصه نده، هغه کال ذکر شوی چې پروژه په کې پیل شوې. په هغه صورت کې چې پروژه نه وي پیل شوي، هغه کال ذکر شوی چې په کې اساسي تجارتي تړون صادر شو او یا غیر رسمي ژمنه وشوه

سرچینه: د ایډ ډیټا، نړیوال چینایي پرمختیا مالي ډیټاسیټ، نسخه ۲.۰