بر اساس شماره ها

مصارف چین برای رشد جهانی

از آغاز قرن جاری، مصارف چین برای پروژه های انکشاف جهانی به مرز یک تریلیون دالر رسیده و بیجینگ را به یکی از بزرگترین تمویل کنندگان جهانی مبدل کرده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ چین کم از کم ۸۴۳ میلیارد دالر را صرف بیش از ۱۳ هزار پروژه در ۱۶۵ کشور جهان کرده است. این آمار از سوی لابراتوار تحقیقی اطلاعات در مورد کمک ها در پوهنتون ویلیم و مری ایالت ویرجینیا ارایه شده است.

هدف این مرکز روشنایی انداختن بر فعالیت های اغلب غیرشفاف اعطا و وام چین در کشورهای با درآمد کم و متوسط است. یافته ها نشان می دهد که چین از زمان راه اندازی طرح بلندپروازانهٔ یک کمربند و یک راه در سال ۲۰۱۳ مصارف خود را در پروژه های توسعه بین المللی به میزان قابل توجهی افزایش داده است و تا سال ۲۰۱۷ با مقیاس ۲-۱ یا بیشتر، از ایالات متحده و سایر قدرت های بزرگ پیشی گرفته است.

رهنمودها: اطلاعات را با کلیک کردن بالای هریک از لینک ها یا کشورها را با کلیک کردن روی نقشه map بررسی کنید. برای دیدن پروژه ها بر اساس بخش و سال، به پایان صفحه بروید. روی هر سالی که خواسته باشید، کلیک کنید تا تاریخچه ها و تمام پروژه ها را مرور کنید.

مصارف انکشافی چین بر اساس منطقه

مصارف انکشافی چین بر اساس سکتور

پروژه ها براساس تمرکز مقدماتی شان دسته بندی شده اند.

.*تمام مبالغ دالر در دیتابیس بر اساس نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده، پس آن پروژه ها باید بر اساس گذشت زمان مقایسه شود. مبالغ دالر با نزدیکترین حد میلیون اختصار شده است.

پروژه ها براساس تمرکز مقدماتی شان دسته بندی شده اند. دسته بندی بخش ها بر اساس سیستم دسته بندی سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی صورت گرفته است.

منبع: اطلاعات مالی توسعه جهانی چین در نسخه ۲.۰ ایددیتا

مصارف انکشافی چین بر اساس کشور

*تمام مبالغ دالر در دیتابیس بر اساس نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده، پس آن پروژه ها باید بر اساس گذشت زمان مقایسه شود. مبالغ دالر با نزدیکترین حد ده هزار اختصار شده است.

منبع: اطلاعات مالی توسعه جهانی چین در نسخه ۲.۰ ایددیتا

شمار پروژه ها بر اساس سکتور

*تمام مبالغ دالر در دیتابیس بر اساس نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده، پس آن پروژه ها باید بر اساس گذشت زمان مقایسه شود. مبالغ دالر با نزدیکترین حد ده هزار اختصار شده است.

پروژه ها براساس تمرکز مقدماتی شان دسته بندی شده اند. دسته بندی بخش ها بر اساس سیستم دسته بندی سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی صورت گرفته است.

منبع: اطلاعات مالی توسعه جهانی چین در نسخه ۲.۰ ایددیتا

پروژه ها بر اساس سال

سال ذکر شده نشانگر زمانی است که قرارداد پروژه رسماً امضا شده است. در مواردی که تاریخ امضای قرارداد مشخص نیست، سالی ذکر شده است که آن پروژه آغاز شده است. در صورتیکه پروژه آغاز نشده باشد، سالی ذکر شده است که در آن قرارداد اساسی تجارتی صادر شد یا تعهد غیررسمی صورت گرفت.

*تمام مبالغ دالر در دیتابیس بر اساس نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده، پس آن پروژه ها باید بر اساس گذشت زمان مقایسه شود. مبالغ دالر با نزدیکترین حد ده هزار اختصار شده است.

منبع: اطلاعات مالی توسعه جهانی چین در نسخه ۲.۰ ایددیتا

*تمام مبالغ دالر در دیتابیس بر اساس نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده، پس آن پروژه ها باید بر اساس گذشت زمان مقایسه شود.

منبع: اطلاعات مالی توسعه جهانی چین در نسخه ۲.۰ ایددیتا

*تمام مبالغ دالر در دیتابیس بر اساس نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده، پس آن پروژه ها باید بر اساس گذشت زمان مقایسه شود. مبالغ دالر با نزدیکترین حد ده هزار اختصار شده است.

منبع: اطلاعات مالی توسعه جهانی چین در نسخه ۲.۰ ایددیتا

 

پروژه ها بر اساس سال

سال ذکر شده نشانگر زمانی است که قرارداد پروژه رسماً امضا شده است. در مواردی که تاریخ امضای قرارداد مشخص نیست، سالی ذکر شده است که آن پروژه آغاز شده است. در صورتیکه پروژه آغاز نشده باشد، سالی ذکر شده است که در آن قرارداد اساسی تجارتی صادر شد یا تعهد غیررسمی صورت گرفت.

مصارف انکشافی چین در این بخش بر اساس کشور

*تمام مبالغ دالر در دیتابیس بر اساس نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ تنظیم شده، پس آن پروژه ها باید بر اساس گذشت زمان مقایسه شود. مبالغ دالر با نزدیکترین حد ده هزار اختصار شده است.

سال ذکر شده نشانگر زمانی است که قرارداد پروژه رسماً امضا شده است. در مواردی که تاریخ امضای قرارداد مشخص نیست، سالی ذکر شده است که آن پروژه آغاز شده است. در صورتیکه پروژه آغاز نشده باشد، سالی ذکر شده است که در آن قرارداد اساسی تجارتی صادر شد یا تعهد غیررسمی صورت گرفت.

منبع: اطلاعات مالی توسعه جهانی چین در نسخه ۲.۰ ایددیتا