داستان مصور

شلاق و جریمه برای هیچ!

تنها برای یک پیاده روی با پسر یکی از دوستان خانوادگی، بازداشت و مجازات شد. او برخورد حکومت و تجربه‌اش را روایت می‌کند.

تهران، 1367

« از مدرسه پیاده به خانه می‌رفتم. شاید فاصله مدرسه تا خانه یک خیابان بود.»

«پسر یکی از دوستان مادرم هم اتفاقی داشت در همین مسیر می‌رفت.»

چهار سال از من بزرگتر بود. همسن خواهرم. فکر کنم آن دو نفر با هم بیرون می‌‍رفتند.»

«یک دفعه یک ماشین پلیس نگه داشت.»

«آمدند طرف ما و پرسیدند: آیا خواهرته؟ نسبتی با هم دارید؟»

وقتی فهمیدند که نسبتی نداریم هر دوی ما را دستگیر کردند

«من را بازداشت کردند و یک شب نگه داشتند. گفتند پدر و مادرتان باید بیایند و وثیقه بگذارند.»

«در بازداشتگاه همه متهمان با سابقه بودند. آدم‌هایی که قبلا جرایم سنگین داشتند.»

« یک زنی که هیچوقت او را فراموش نمی‌کنم.»

ام.اس 39 ساله، ایرانی کانادایی

* ام.اس به دلایل امنیتی خواسته تا نامش این گونه طرح شود.

او کنار من نشست و داستان زندگی‌اش را برایم ‌گفت.»

«زن شوهر‌داری که با مردی رابطه جنسی داشت.» mahsa10: « مجازات او مرگ بود: سنگسار یا اعدام.»

گروه‌های حقوق بشری 150 مورد بین سال‌های 1358 تا 1388 از اجرای مجازات سنگسار زنان مستند کرده‌اند.

بعد از آن، تعداد کمی از موارد سنگسار انجام شده، اما مقامات همچنان با زنان به عنوان شهروندان درجه 2 رفتار می کنند.

امروز، چهل میلیون زن و دختر تحت نظر پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی قرار دارند.

عدم رعایت حجاب یا کوتاهی در رعایت حجاب مناسب می‌تواند منجر به بازداشت، جریمه، مجازات زندان و شلاق شود.

تبعیض جنسیتی در ایران بسیار فراتر از حجاب اجباری است.

خروج زنان متاهل از کشور بدون اجازه شوهر ممنوع است.

زنان و مردان در مورد طلاق و حضانت فرزندان حقوق مساوی ندارند.

دختران زیر 13 سال به عقد مردان در آورده می‌شوند و سازمان ملل متحد می‌گوید وضعیت موجود نمی‌تواند از زنان و کودکان در مقابل خشونت محافظت کند.

«بنا‌ براین، قتل مهسا امینی برای ما تعجب آور نبود. اما این فقط نمونه‌ای بارز برای درک ماهیت این رژیم از سوی جامعه جهانی بود.»

«نقطه عطفی بود زیرا همه با سرنوشت او ارتباط بر قرار می‌کنند. ما همه قربانیان این رژیم بوده‌ایم.»

تهران، 1367

« از مدرسه پیاده به خانه می‌رفتم. شاید فاصله مدرسه تا خانه یک خیابان بود.»

«پسر یکی از دوستان مادرم هم اتفاقی داشت در همین مسیر می‌رفت.»

چهار سال از من بزرگتر بود. همسن خواهرم. فکر کنم آن دو نفر با هم بیرون می‌‍رفتند.»

«یک دفعه یک ماشین پلیس نگه داشت.»

«آمدند طرف ما و پرسیدند: آیا خواهرته؟ نسبتی با هم دارید؟»

وقتی فهمیدند که نسبتی نداریم هر دوی ما را دستگیر کردند

«من را بازداشت کردند و یک شب نگه داشتند. گفتند پدر و مادرتان باید بیایند و وثیقه بگذارند.»

«در بازداشتگاه همه متهمان با سابقه بودند. آدم‌هایی که قبلا جرایم سنگین داشتند.»

« یک زنی که هیچوقت او را فراموش نمی‌کنم.»

ام.اس 39 ساله، ایرانی کانادایی

* ام.اس به دلایل امنیتی خواسته تا نامش این گونه طرح شود.

او کنار من نشست و داستان زندگی‌اش را برایم ‌گفت.»

«زن شوهر‌داری که با مردی رابطه جنسی داشت.» mahsa10: « مجازات او مرگ بود: سنگسار یا اعدام.»

گروه‌های حقوق بشری 150 مورد بین سال‌های 1358 تا 1388 از اجرای مجازات سنگسار زنان مستند کرده‌اند.

بعد از آن، تعداد کمی از موارد سنگسار انجام شده، اما مقامات همچنان با زنان به عنوان شهروندان درجه 2 رفتار می کنند.

امروز، چهل میلیون زن و دختر تحت نظر پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی قرار دارند.

عدم رعایت حجاب یا کوتاهی در رعایت حجاب مناسب می‌تواند منجر به بازداشت، جریمه، مجازات زندان و شلاق شود.

تبعیض جنسیتی در ایران بسیار فراتر از حجاب اجباری است.

خروج زنان متاهل از کشور بدون اجازه شوهر ممنوع است.

زنان و مردان در مورد طلاق و حضانت فرزندان حقوق مساوی ندارند.

دختران زیر 13 سال به عقد مردان در آورده می‌شوند و سازمان ملل متحد می‌گوید وضعیت موجود نمی‌تواند از زنان و کودکان در مقابل خشونت محافظت کند.

«بنا‌ براین، قتل مهسا امینی برای ما تعجب آور نبود. اما این فقط نمونه‌ای بارز برای درک ماهیت این رژیم از سوی جامعه جهانی بود.»

«نقطه عطفی بود زیرا همه با سرنوشت او ارتباط بر قرار می‌کنند. ما همه قربانیان این رژیم بوده‌ایم.»

تهران، 1367

« از مدرسه پیاده به خانه می‌رفتم. شاید فاصله مدرسه تا خانه یک خیابان بود.»

«پسر یکی از دوستان مادرم هم اتفاقی داشت در همین مسیر می‌رفت.»

چهار سال از من بزرگتر بود. همسن خواهرم. فکر کنم آن دو نفر با هم بیرون می‌‍رفتند.»

«یک دفعه یک ماشین پلیس نگه داشت.»

«آمدند طرف ما و پرسیدند: آیا خواهرته؟ نسبتی با هم دارید؟»

«خواهرته؟»

وقتی فهمیدند که نسبتی نداریم هر دوی ما را دستگیر کردند

«در بازداشتگاه همه متهمان با سابقه بودند. آدم‌هایی که قبلا جرایم سنگین داشتند.»

«من را بازداشت کردند و یک شب نگه داشتند. گفتند پدر و مادرتان باید بیایند و وثیقه بگذارند.»

« یک زنی که هیچوقت او را فراموش نمی‌کنم.»

ام.اس 39 ساله، ایرانی کانادایی

* ام.اس به دلایل امنیتی خواسته تا نامش این گونه طرح شود.

او کنار من نشست و داستان زندگی‌اش را برایم ‌گفت.»

«زن شوهر‌داری که با مردی رابطه جنسی داشت.» mahsa10: « مجازات او مرگ بود: سنگسار یا اعدام.»

گروه‌های حقوق بشری 150 مورد بین سال‌های 1358 تا 1388 از اجرای مجازات سنگسار زنان مستند کرده‌اند.

بعد از آن، تعداد کمی از موارد سنگسار انجام شده، اما مقامات همچنان با زنان به عنوان شهروندان درجه 2 رفتار می کنند.

عدم رعایت حجاب یا کوتاهی در رعایت حجاب مناسب می‌تواند منجر به بازداشت، جریمه، مجازات زندان و شلاق شود.

امروز، چهل میلیون زن و دختر تحت نظر پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی قرار دارند.

خروج زنان متاهل از کشور بدون اجازه شوهر ممنوع است.

تبعیض جنسیتی در ایران بسیار فراتر از حجاب اجباری است.

زنان و مردان در مورد طلاق و حضانت فرزندان حقوق مساوی ندارند.

دختران زیر 13 سال به عقد مردان در آورده می‌شوند و سازمان ملل متحد می‌گوید وضعیت موجود نمی‌تواند از زنان و کودکان در مقابل خشونت محافظت کند.

«بنا‌ براین، قتل مهسا امینی برای ما تعجب آور نبود. اما این فقط نمونه‌ای بارز برای درک ماهیت این رژیم از سوی جامعه جهانی بود.»

«نقطه عطفی بود زیرا همه با سرنوشت او ارتباط بر قرار می‌کنند. ما همه قربانیان این رژیم بوده‌ایم.»

تهران، 1367

« از مدرسه پیاده به خانه می‌رفتم. شاید فاصله مدرسه تا خانه یک خیابان بود.»

«پسر یکی از دوستان مادرم هم اتفاقی داشت در همین مسیر می‌رفت.»

چهار سال از من بزرگتر بود. همسن خواهرم. فکر کنم آن دو نفر با هم بیرون می‌‍رفتند.»

«یک دفعه یک ماشین پلیس نگه داشت.»

«آمدند طرف ما و پرسیدند: آیا خواهرته؟ نسبتی با هم دارید؟»

«خواهرته؟»

وقتی فهمیدند که نسبتی نداریم هر دوی ما را دستگیر کردند

« یک زنی که هیچوقت او را فراموش نمی‌کنم.»

«در بازداشتگاه همه متهمان با سابقه بودند. آدم‌هایی که قبلا جرایم سنگین داشتند.»

«من را بازداشت کردند و یک شب نگه داشتند. گفتند پدر و مادرتان باید بیایند و وثیقه بگذارند.»

ام.اس 39 ساله، ایرانی کانادایی

* ام.اس به دلایل امنیتی خواسته تا نامش این گونه طرح شود.

او کنار من نشست و داستان زندگی‌اش را برایم ‌گفت.»

«زن شوهر‌داری که با مردی رابطه جنسی داشت.» mahsa10: « مجازات او مرگ بود: سنگسار یا اعدام.»

گروه‌های حقوق بشری 150 مورد بین سال‌های 1358 تا 1388 از اجرای مجازات سنگسار زنان مستند کرده‌اند.

بعد از آن، تعداد کمی از موارد سنگسار انجام شده، اما مقامات همچنان با زنان به عنوان شهروندان درجه 2 رفتار می کنند.

تبعیض جنسیتی در ایران بسیار فراتر از حجاب اجباری است.

عدم رعایت حجاب یا کوتاهی در رعایت حجاب مناسب می‌تواند منجر به بازداشت، جریمه، مجازات زندان و شلاق شود.

امروز، چهل میلیون زن و دختر تحت نظر پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی قرار دارند.

دختران زیر 13 سال به عقد مردان در آورده می‌شوند و سازمان ملل متحد می‌گوید وضعیت موجود نمی‌تواند از زنان و کودکان در مقابل خشونت محافظت کند.

زنان و مردان در مورد طلاق و حضانت فرزندان حقوق مساوی ندارند.

خروج زنان متاهل از کشور بدون اجازه شوهر ممنوع است.

«بنا‌ براین، قتل مهسا امینی برای ما تعجب آور نبود. اما این فقط نمونه‌ای بارز برای درک ماهیت این رژیم از سوی جامعه جهانی بود.»

«نقطه عطفی بود زیرا همه با سرنوشت او ارتباط بر قرار می‌کنند. ما همه قربانیان این رژیم بوده‌ایم.»

«خواهرم هر شب برایم ویدیو می‌فرستد.»

«همه، حتی آنهایی که پیر یا بیمار هستند و نمی‌توانند در تظاهرات شرکت کنند، هر شب ساعت ۹ دم پنجره شعار می‌دهند.»

«یعنی، اعتراض یک روند شده. مردم هر شب بیرون می‌آیند و اعتراضشان را بیان می‌کنند.»

«رژیم لباس شخصی‌ها را به هر کوچه و خیابانی اعزام می‌کند و وقتی صدایی از هر پنجره‌ای می‌شنوند، آن خانه را علامت‌گذاری می‌کنند.»

«اول، با یک ضربدر سیاه علامت می‌گذارند.»

«و بعد بر می‌گردند و با اسپری قرمز می‌نویسند: تحت نظر.»

«یک ویدیوی دیگه هم هست که نشون می‌دهد برادرم بیرون خانه ما ایستاده.»

«یک ماشین سیاه رنگ می‌آد و چهار نفر از این لباس شخصی‌ها پیاده می‌شوند و چون از خانه علامت گذاری‌شده است، سعی کردند او را با خودشان ببرند.»

«برادرم جثه کوچکی دارد و ماموران بزرگ و مسلح بودند.»

«او شانس آورد چون همسایه‌ها شنیدند و بیرون آمدند.»

«لباس شخصی‌ها با دیدن همسایه‌ها، سوار ماشین شدند و رفتند.»

«خیلی شانس آورد.»

«آخرین باری که رفتم ایران هشت ماه ماندم.»

ایران 2019

«دخترم را باردار بودم و در خیابون راه می‌رفتم»

«برای سونوگرافی بچه داشتم می‌رفتم.»

«خیلی گرم بود.»

«باردار بودم.»

«باید حجاب اجباری را رعایت می‌کردم.»

« کسی شبیه من که ایران بوده و بعد چند سال بیرون از کشور زندگی کرده...»

«وقتی بر می‌گردد ، مثل این است که به زندان دوباره بازگشته .»

«رژیم لباس شخصی‌ها را به هر کوچه و خیابانی اعزام می‌کند و وقتی صدایی از هر پنجره‌ای می‌شنوند، آن خانه را علامت‌گذاری می‌کنند.»

«اول، با یک ضربدر سیاه علامت می‌گذارند.»

«و بعد بر می‌گردند و با اسپری قرمز می‌نویسند: تحت نظر.»

«یک ویدیوی دیگه هم هست که نشون می‌دهد برادرم بیرون خانه ما ایستاده.»

«یک ماشین سیاه رنگ می‌آد و چهار نفر از این لباس شخصی‌ها پیاده می‌شوند و چون از خانه علامت گذاری‌شده است، سعی کردند او را با خودشان ببرند.»

«برادرم جثه کوچکی دارد و ماموران بزرگ و مسلح بودند.»

«او شانس آورد چون همسایه‌ها شنیدند و بیرون آمدند.»

«لباس شخصی‌ها با دیدن همسایه‌ها، سوار ماشین شدند و رفتند.»

«خیلی شانس آورد.»

«آخرین باری که رفتم ایران هشت ماه ماندم.»

ایران 2019

«دخترم را باردار بودم و در خیابون راه می‌رفتم»

«برای سونوگرافی بچه داشتم می‌رفتم.»

«خیلی گرم بود.»

«باردار بودم.»

«باید حجاب اجباری را رعایت می‌کردم.»

« کسی شبیه من که ایران بوده و بعد چند سال بیرون از کشور زندگی کرده...»

«وقتی بر می‌گردد ، مثل این است که به زندان دوباره بازگشته .»

«رژیم لباس شخصی‌ها را به هر کوچه و خیابانی اعزام می‌کند و وقتی صدایی از هر پنجره‌ای می‌شنوند، آن خانه را علامت‌گذاری می‌کنند.»

«اول، با یک ضربدر سیاه علامت می‌گذارند.»

«و بعد بر می‌گردند و با اسپری قرمز می‌نویسند: تحت نظر.»

«یک ویدیوی دیگه هم هست که نشون می‌دهد برادرم بیرون خانه ما ایستاده.»

«یک ماشین سیاه رنگ می‌آد و چهار نفر از این لباس شخصی‌ها پیاده می‌شوند و چون از خانه علامت گذاری‌شده است، سعی کردند او را با خودشان ببرند.»

«برادرم جثه کوچکی دارد و ماموران بزرگ و مسلح بودند.»

«او شانس آورد چون همسایه‌ها شنیدند و بیرون آمدند.»

«لباس شخصی‌ها با دیدن همسایه‌ها، سوار ماشین شدند و رفتند.»

«خیلی شانس آورد.»

ایران 2019

«آخرین باری که رفتم ایران هشت ماه ماندم.»

«دخترم را باردار بودم و در خیابون راه می‌رفتم»

«برای سونوگرافی بچه داشتم می‌رفتم.»

«خیلی گرم بود.»

«باردار بودم.»

«باید حجاب اجباری را رعایت می‌کردم.»

« کسی شبیه من که ایران بوده و بعد چند سال بیرون از کشور زندگی کرده...»

«وقتی بر می‌گردد ، مثل این است که به زندان دوباره بازگشته .»

«اول، با یک ضربدر سیاه علامت می‌گذارند.»

«رژیم لباس شخصی‌ها را به هر کوچه و خیابانی اعزام می‌کند و وقتی صدایی از هر پنجره‌ای می‌شنوند، آن خانه را علامت‌گذاری می‌کنند.»

«و بعد بر می‌گردند و با اسپری قرمز می‌نویسند: تحت نظر.»

«یک ویدیوی دیگه هم هست که نشون می‌دهد برادرم بیرون خانه ما ایستاده.»

«یک ماشین سیاه رنگ می‌آد و چهار نفر از این لباس شخصی‌ها پیاده می‌شوند و چون از خانه علامت گذاری‌شده است، سعی کردند او را با خودشان ببرند.»

«برادرم جثه کوچکی دارد و ماموران بزرگ و مسلح بودند.»

«او شانس آورد چون همسایه‌ها شنیدند و بیرون آمدند.»

«لباس شخصی‌ها با دیدن همسایه‌ها، سوار ماشین شدند و رفتند.»

«خیلی شانس آورد.»

ایران 2019

«آخرین باری که رفتم ایران هشت ماه ماندم.»

«دخترم را باردار بودم و در خیابون راه می‌رفتم»

«برای سونوگرافی بچه داشتم می‌رفتم.»

«خیلی گرم بود.»

«باردار بودم.»

«باید حجاب اجباری را رعایت می‌کردم.»

« کسی شبیه من که ایران بوده و بعد چند سال بیرون از کشور زندگی کرده...»

«وقتی بر می‌گردد ، مثل این است که به زندان دوباره بازگشته .»