បិទ ►

436,983,302

ករណីឆ្លង

5,956,509

ករណីស្លាប់

តួលេខនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមប្រទេសនីមួយៗ

វីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កជាជំងឺកូវីដ១៩ បានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងនៅខេត្តហ៊ូបេ ប្រទេសចិន ហើយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ និងស្លាប់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។

ប្រទេសករណីឆ្លងសរុបករណីឆ្លងថ្មីករណីស្លាប់

ប្រភព៖ Johns Hopkins University