បិទ ►

192,573,994

ករណីឆ្លង

4,135,804

ករណីស្លាប់

តួលេខនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមប្រទេសនីមួយៗ

វីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កជាជំងឺកូវីដ១៩ បានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងនៅខេត្តហ៊ូបេ ប្រទេសចិន ហើយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ និងស្លាប់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។

ប្រទេសករណីឆ្លងសរុបករណីឆ្លងថ្មីករណីស្លាប់

ប្រភព៖ Johns Hopkins University