انځوریز داستان

کمچینې او جریمه د هیڅ لپاره!

کله چې م. س. په اووم ټولګي کې وه، پدې خاطر چې خپلې کورنۍ د یو دوست سره چې له هغه سره یې هیڅ خپلوي نه درلودله پیاده کرځیدله، ونیول شوه او توقیف شوه

تهران، 1367

"له ښوونځي څخه پیاده کور ته تللم. ښایي د کور نه تر ښوونځي پورې واټن یوه کوڅه لرې و."

"اتفاقاً زما د مور د دوستانو څخه یو هلک هم په همدې لار تیریده."

"هغه له ما څخه څلور کاله مشر و او زما د خور هم عمره و. فکر کوم هغه وخت هغوی دواړه سره بهر تلل."

"ناڅاپه د ګشت ارشاد پولیسو یو موټر ودرید."

"زمونږ خواته راغلل او ویې پوښتل: آیا سره ځپلوي لرئ؟"

کله چې پوه شول چې خپلوي نه لرو، مونږ دواړه یې ونیولو.

"زه یې ونیولم او یوه شپه یې وساتلم. وویل پلار او مور مو باید راشي او ضمانت وکړي."

"په توقیف کې مجرمین وو. داسې کسان هلته وو چې جرمونه، واقعي جرمونه یې کړي وو." درانده جرمونه یې درلودل.»

"هلته یوه ښځه وه چې هیڅکله یې نشم هیرولای."

م. س.
یوه 39کلنه ایراني الاصله کاناډایي

م.س. د امنیتي دلایلو له کبله نغواړي چې په دې راپور کې یې بشپړ نوم ولیکل شي.

"دا ښځه مې په څنګ کې کښیناسته او د خپل ژوند کیسه یې راته وکړه."

"هغې میړه درلود چې په زنا مرتکبه شوې وه."

"ددې کار سزا مرګ دی: هغه باید تر مرګه سنگسار شوی وای یا هم په دار ځړول شوی وای."

بشري ډلو د 1358 څخه تر 1388 کال پورې د ښځو د سنګسار د عملي کیدو 150 پیښې مستندې کړې دي.

له هغې وروسته د سنګسار کم حکمونه پلي شوي دي، خو ایراني مقامات لا هم د ښځو سره د دوهمې درجې هیوادوالو په توګه چلند کوي.

نن ورځ 40 میلیونه ښځې او نجونې د اسلامي جمهوریت د اخلاقي امنیت د پولیسو تر څارنې لاندې دي.

د مناسب حجاب نه مراعت کول کیدای شي د نیولو، جریمې، زنداني کیدو او په دورو د وهلو سبب شي.

په ایران کې جنسیتي توپیر له اجباري حجاب څخه ډیر زیات دی.

له ایران څخه د میړه له اجازې پرته د واده شویو میرمنو وتل منع دي.

د ایران په قوانینو کې ښځې او نارینه د طلاق او د اولاړونو د مسولیت د اخیستلو په اړه مساوي حقوق نلري.

د 13 کالو لاندې نجونې نکاح کیږي او د ملګرو ماتونو سازمان وایي اوسنی وضعیت نشي کولای د تاوتریخوالي په وړاندې د ښځو او ماشومانو ساتنه وکړي.

"پدې توګه د مهسا امیني مړینه مونږ ته د حیرانتیا خبره نه وه. خو دا د نړیوالې ټولنې له خوا ددې رژیم د درک لپاره یوه ښه نمونه وه."

"دا د پام وړ ټکی و... ځکه ټول د هغې د سرنوښت په اړه خبرې کوي. مونږ ټول ددې رژیم قربانیان یو."

تهران، 1367

"له ښوونځي څخه پیاده کور ته تللم. ښایي د کور نه تر ښوونځي پورې واټن یوه کوڅه لرې و."

"اتفاقاً زما د مور د دوستانو څخه یو هلک هم په همدې لار تیریده."

"هغه له ما څخه څلور کاله مشر و او زما د خور هم عمره و. فکر کوم هغه وخت هغوی دواړه سره بهر تلل."

"ناڅاپه د ګشت ارشاد پولیسو یو موټر ودرید."

"زمونږ خواته راغلل او ویې پوښتل: آیا سره ځپلوي لرئ؟"

کله چې پوه شول چې خپلوي نه لرو، مونږ دواړه یې ونیولو.

"زه یې ونیولم او یوه شپه یې وساتلم. وویل پلار او مور مو باید راشي او ضمانت وکړي."

"په توقیف کې مجرمین وو. داسې کسان هلته وو چې جرمونه، واقعي جرمونه یې کړي وو." درانده جرمونه یې درلودل.»

"هلته یوه ښځه وه چې هیڅکله یې نشم هیرولای."

م. س.
یوه 39کلنه ایراني الاصله کاناډایي

م.س. د امنیتي دلایلو له کبله نغواړي چې په دې راپور کې یې بشپړ نوم ولیکل شي.

"دا ښځه مې په څنګ کې کښیناسته او د خپل ژوند کیسه یې راته وکړه."

"هغې میړه درلود چې په زنا مرتکبه شوې وه."

"ددې کار سزا مرګ دی: هغه باید تر مرګه سنگسار شوی وای یا هم په دار ځړول شوی وای."

بشري ډلو د 1358 څخه تر 1388 کال پورې د ښځو د سنګسار د عملي کیدو 150 پیښې مستندې کړې دي.

له هغې وروسته د سنګسار کم حکمونه پلي شوي دي، خو ایراني مقامات لا هم د ښځو سره د دوهمې درجې هیوادوالو په توګه چلند کوي.

نن ورځ 40 میلیونه ښځې او نجونې د اسلامي جمهوریت د اخلاقي امنیت د پولیسو تر څارنې لاندې دي.

د مناسب حجاب نه مراعت کول کیدای شي د نیولو، جریمې، زنداني کیدو او په دورو د وهلو سبب شي.

په ایران کې جنسیتي توپیر له اجباري حجاب څخه ډیر زیات دی.

له ایران څخه د میړه له اجازې پرته د واده شویو میرمنو وتل منع دي.

د ایران په قوانینو کې ښځې او نارینه د طلاق او د اولاړونو د مسولیت د اخیستلو په اړه مساوي حقوق نلري.

د 13 کالو لاندې نجونې نکاح کیږي او د ملګرو ماتونو سازمان وایي اوسنی وضعیت نشي کولای د تاوتریخوالي په وړاندې د ښځو او ماشومانو ساتنه وکړي.

"پدې توګه د مهسا امیني مړینه مونږ ته د حیرانتیا خبره نه وه. خو دا د نړیوالې ټولنې له خوا ددې رژیم د درک لپاره یوه ښه نمونه وه."

"دا د پام وړ ټکی و... ځکه ټول د هغې د سرنوښت په اړه خبرې کوي. مونږ ټول ددې رژیم قربانیان یو."

تهران، 1367

"له ښوونځي څخه پیاده کور ته تللم. ښایي د کور نه تر ښوونځي پورې واټن یوه کوڅه لرې و."

"اتفاقاً زما د مور د دوستانو څخه یو هلک هم په همدې لار تیریده."

"هغه له ما څخه څلور کاله مشر و او زما د خور هم عمره و. فکر کوم هغه وخت هغوی دواړه سره بهر تلل."

"ناڅاپه د ګشت ارشاد پولیسو یو موټر ودرید."

"زمونږ خواته راغلل او ویې پوښتل: آیا سره ځپلوي لرئ؟"

"خور دې ده؟"

کله چې پوه شول چې خپلوي نه لرو، مونږ دواړه یې ونیولو.

"په توقیف کې مجرمین وو. داسې کسان هلته وو چې جرمونه، واقعي جرمونه یې کړي وو." درانده جرمونه یې درلودل.»

"زه یې ونیولم او یوه شپه یې وساتلم. وویل پلار او مور مو باید راشي او ضمانت وکړي."

"هلته یوه ښځه وه چې هیڅکله یې نشم هیرولای."

م. س.
یوه 39کلنه ایراني الاصله کاناډایي

م.س. د امنیتي دلایلو له کبله نغواړي چې په دې راپور کې یې بشپړ نوم ولیکل شي.

"دا ښځه مې په څنګ کې کښیناسته او د خپل ژوند کیسه یې راته وکړه."

"هغې میړه درلود چې په زنا مرتکبه شوې وه."

"ددې کار سزا مرګ دی: هغه باید تر مرګه سنگسار شوی وای یا هم په دار ځړول شوی وای."

بشري ډلو د 1358 څخه تر 1388 کال پورې د ښځو د سنګسار د عملي کیدو 150 پیښې مستندې کړې دي.

له هغې وروسته د سنګسار کم حکمونه پلي شوي دي، خو ایراني مقامات لا هم د ښځو سره د دوهمې درجې هیوادوالو په توګه چلند کوي.

د مناسب حجاب نه مراعت کول کیدای شي د نیولو، جریمې، زنداني کیدو او په دورو د وهلو سبب شي.

نن ورځ 40 میلیونه ښځې او نجونې د اسلامي جمهوریت د اخلاقي امنیت د پولیسو تر څارنې لاندې دي.

له ایران څخه د میړه له اجازې پرته د واده شویو میرمنو وتل منع دي.

په ایران کې جنسیتي توپیر له اجباري حجاب څخه ډیر زیات دی.

د ایران په قوانینو کې ښځې او نارینه د طلاق او د اولاړونو د مسولیت د اخیستلو په اړه مساوي حقوق نلري.

د 13 کالو لاندې نجونې نکاح کیږي او د ملګرو ماتونو سازمان وایي اوسنی وضعیت نشي کولای د تاوتریخوالي په وړاندې د ښځو او ماشومانو ساتنه وکړي.

"پدې توګه د مهسا امیني مړینه مونږ ته د حیرانتیا خبره نه وه. خو دا د نړیوالې ټولنې له خوا ددې رژیم د درک لپاره یوه ښه نمونه وه."

"دا د پام وړ ټکی و... ځکه ټول د هغې د سرنوښت په اړه خبرې کوي. مونږ ټول ددې رژیم قربانیان یو."

تهران، 1367

"له ښوونځي څخه پیاده کور ته تللم. ښایي د کور نه تر ښوونځي پورې واټن یوه کوڅه لرې و."

"اتفاقاً زما د مور د دوستانو څخه یو هلک هم په همدې لار تیریده."

"هغه له ما څخه څلور کاله مشر و او زما د خور هم عمره و. فکر کوم هغه وخت هغوی دواړه سره بهر تلل."

"ناڅاپه د ګشت ارشاد پولیسو یو موټر ودرید."

"زمونږ خواته راغلل او ویې پوښتل: آیا سره ځپلوي لرئ؟"

"خور دې ده؟"

کله چې پوه شول چې خپلوي نه لرو، مونږ دواړه یې ونیولو.

"هلته یوه ښځه وه چې هیڅکله یې نشم هیرولای."

"په توقیف کې مجرمین وو. داسې کسان هلته وو چې جرمونه، واقعي جرمونه یې کړي وو." درانده جرمونه یې درلودل.»

"زه یې ونیولم او یوه شپه یې وساتلم. وویل پلار او مور مو باید راشي او ضمانت وکړي."

م. س.
یوه 39کلنه ایراني الاصله کاناډایي

م.س. د امنیتي دلایلو له کبله نغواړي چې په دې راپور کې یې بشپړ نوم ولیکل شي.

"دا ښځه مې په څنګ کې کښیناسته او د خپل ژوند کیسه یې راته وکړه."

"هغې میړه درلود چې په زنا مرتکبه شوې وه."

"ددې کار سزا مرګ دی: هغه باید تر مرګه سنگسار شوی وای یا هم په دار ځړول شوی وای."

بشري ډلو د 1358 څخه تر 1388 کال پورې د ښځو د سنګسار د عملي کیدو 150 پیښې مستندې کړې دي.

له هغې وروسته د سنګسار کم حکمونه پلي شوي دي، خو ایراني مقامات لا هم د ښځو سره د دوهمې درجې هیوادوالو په توګه چلند کوي.

په ایران کې جنسیتي توپیر له اجباري حجاب څخه ډیر زیات دی.

د مناسب حجاب نه مراعت کول کیدای شي د نیولو، جریمې، زنداني کیدو او په دورو د وهلو سبب شي.

نن ورځ 40 میلیونه ښځې او نجونې د اسلامي جمهوریت د اخلاقي امنیت د پولیسو تر څارنې لاندې دي.

د 13 کالو لاندې نجونې نکاح کیږي او د ملګرو ماتونو سازمان وایي اوسنی وضعیت نشي کولای د تاوتریخوالي په وړاندې د ښځو او ماشومانو ساتنه وکړي.

د ایران په قوانینو کې ښځې او نارینه د طلاق او د اولاړونو د مسولیت د اخیستلو په اړه مساوي حقوق نلري.

له ایران څخه د میړه له اجازې پرته د واده شویو میرمنو وتل منع دي.

"پدې توګه د مهسا امیني مړینه مونږ ته د حیرانتیا خبره نه وه. خو دا د نړیوالې ټولنې له خوا ددې رژیم د درک لپاره یوه ښه نمونه وه."

"دا د پام وړ ټکی و... ځکه ټول د هغې د سرنوښت په اړه خبرې کوي. مونږ ټول ددې رژیم قربانیان یو."

"خور مې هره شپه له ایران څخه راته ویدیو رااستوي...حتي د پوخ عمر لرونکي کسان په اعتراونو کې برخه اخلي..."

"...هره شپه ۹:۰۰ بجې هغوی خپلې کړکۍ خلاصوي او شعارونه ورکوي."

"پدې معنی چې اعتراضونه یو بهیر شوی دی. خلک هر شپه راوځي او خپل نظریات څرګندوي."

"د ایران رژیم په شخصي لباس کې یو شمیر کسان کوڅو ته استوي او هغوی کله چې له یو کور څخه غږ اوري، هاغه کور په نښه کوي."

"لومړی هغوی د یوې تورې چلیپا علامه پرې لګوي."

"او بیا راځي او په سره رنګ لیکي...'تر څارنې لاندې.'

"یوه بله ویدیو هم شته چې ورور مې په کې ښکاري چې زمونږ له کور بهر ولاړ دی."

"یو تور رنګه موټر راځي او څلور تنه په شخصي لباس کې ترې کښته کیږي او څرنګه چې زمونږ کور په نښه شوی و، هڅه کوي زما ورور له ځانه سره یوسي."

"ورور مژ له جسمي پلوه کوچنی دی او دغه نارینه غښتلي جسمونه لري او وسلې یې په لاس کې دي."

"هغه طالع من و چې ګاونډیانو یې آواز واورید او ...بهر راووتل."

"شخصي لباس لرونکي کسان د ګاونډیانو د لیدلو سره سم په موټر کې سپاره شول او له ساحې ووتل."

"هغه ډیر بختور و."

"وروستی ځل چې ایران ولاړم اته میاشتې هلته پاته شوم."

ایران 2019

"امیندواره وم او په کوڅو کې ګرځیدم."

"د سونوګرافۍ لپاره تللې وم."

"هوا ډیره ګرمه وه."

"امیندواره وم."

"خو باید ټکری مې په سر کړی وای او حجاب مې مراعت کړی وای."

"زما په څیر یو چا ته چې په ایران کې یې ژوند کړی، خو له هیواد څخه یې څو کاله بهر ژوند کړی دی..."

"کله چې بریته [هیواد ته] ځي، داسې دي چې بیا زندان ته تللې ده."

"د ایران رژیم په شخصي لباس کې یو شمیر کسان کوڅو ته استوي او هغوی کله چې له یو کور څخه غږ اوري، هاغه کور په نښه کوي."

"لومړی هغوی د یوې تورې چلیپا علامه پرې لګوي."

"او بیا راځي او په سره رنګ لیکي...'تر څارنې لاندې.'

"یوه بله ویدیو هم شته چې ورور مې په کې ښکاري چې زمونږ له کور بهر ولاړ دی."

"یو تور رنګه موټر راځي او څلور تنه په شخصي لباس کې ترې کښته کیږي او څرنګه چې زمونږ کور په نښه شوی و، هڅه کوي زما ورور له ځانه سره یوسي."

"ورور مژ له جسمي پلوه کوچنی دی او دغه نارینه غښتلي جسمونه لري او وسلې یې په لاس کې دي."

"هغه طالع من و چې ګاونډیانو یې آواز واورید او ...بهر راووتل."

"شخصي لباس لرونکي کسان د ګاونډیانو د لیدلو سره سم په موټر کې سپاره شول او له ساحې ووتل."

"هغه ډیر بختور و."

"وروستی ځل چې ایران ولاړم اته میاشتې هلته پاته شوم."

ایران 2019

"امیندواره وم او په کوڅو کې ګرځیدم."

"د سونوګرافۍ لپاره تللې وم."

"هوا ډیره ګرمه وه."

"امیندواره وم."

"خو باید ټکری مې په سر کړی وای او حجاب مې مراعت کړی وای."

"زما په څیر یو چا ته چې په ایران کې یې ژوند کړی، خو له هیواد څخه یې څو کاله بهر ژوند کړی دی..."

"کله چې بریته [هیواد ته] ځي، داسې دي چې بیا زندان ته تللې ده."

"د ایران رژیم په شخصي لباس کې یو شمیر کسان کوڅو ته استوي او هغوی کله چې له یو کور څخه غږ اوري، هاغه کور په نښه کوي."

"لومړی هغوی د یوې تورې چلیپا علامه پرې لګوي."

"او بیا راځي او په سره رنګ لیکي...'تر څارنې لاندې.'

"یوه بله ویدیو هم شته چې ورور مې په کې ښکاري چې زمونږ له کور بهر ولاړ دی."

"یو تور رنګه موټر راځي او څلور تنه په شخصي لباس کې ترې کښته کیږي او څرنګه چې زمونږ کور په نښه شوی و، هڅه کوي زما ورور له ځانه سره یوسي."

"ورور مژ له جسمي پلوه کوچنی دی او دغه نارینه غښتلي جسمونه لري او وسلې یې په لاس کې دي."

"هغه طالع من و چې ګاونډیانو یې آواز واورید او ...بهر راووتل."

"شخصي لباس لرونکي کسان د ګاونډیانو د لیدلو سره سم په موټر کې سپاره شول او له ساحې ووتل."

"هغه ډیر بختور و."

ایران 2019

"وروستی ځل چې ایران ولاړم اته میاشتې هلته پاته شوم."

"امیندواره وم او په کوڅو کې ګرځیدم."

"د سونوګرافۍ لپاره تللې وم."

"هوا ډیره ګرمه وه."

"امیندواره وم."

"خو باید ټکری مې په سر کړی وای او حجاب مې مراعت کړی وای."

"زما په څیر یو چا ته چې په ایران کې یې ژوند کړی، خو له هیواد څخه یې څو کاله بهر ژوند کړی دی..."

"کله چې بریته [هیواد ته] ځي، داسې دي چې بیا زندان ته تللې ده."

"لومړی هغوی د یوې تورې چلیپا علامه پرې لګوي."

"د ایران رژیم په شخصي لباس کې یو شمیر کسان کوڅو ته استوي او هغوی کله چې له یو کور څخه غږ اوري، هاغه کور په نښه کوي."

"او بیا راځي او په سره رنګ لیکي...'تر څارنې لاندې.'

"یوه بله ویدیو هم شته چې ورور مې په کې ښکاري چې زمونږ له کور بهر ولاړ دی."

"یو تور رنګه موټر راځي او څلور تنه په شخصي لباس کې ترې کښته کیږي او څرنګه چې زمونږ کور په نښه شوی و، هڅه کوي زما ورور له ځانه سره یوسي."

"ورور مژ له جسمي پلوه کوچنی دی او دغه نارینه غښتلي جسمونه لري او وسلې یې په لاس کې دي."

"هغه طالع من و چې ګاونډیانو یې آواز واورید او ...بهر راووتل."

"شخصي لباس لرونکي کسان د ګاونډیانو د لیدلو سره سم په موټر کې سپاره شول او له ساحې ووتل."

"هغه ډیر بختور و."

ایران 2019

"وروستی ځل چې ایران ولاړم اته میاشتې هلته پاته شوم."

"امیندواره وم او په کوڅو کې ګرځیدم."

"د سونوګرافۍ لپاره تللې وم."

"هوا ډیره ګرمه وه."

"امیندواره وم."

"خو باید ټکری مې په سر کړی وای او حجاب مې مراعت کړی وای."

"زما په څیر یو چا ته چې په ایران کې یې ژوند کړی، خو له هیواد څخه یې څو کاله بهر ژوند کړی دی..."

"کله چې بریته [هیواد ته] ځي، داسې دي چې بیا زندان ته تللې ده."