انځوریز داستان

د ښځو پر حقونو سترګې پټول

کله چې ایرانۍ کردۍ میرمن مهسا امیني د نامناسب حجاب د نه مراعت کولو په پلمه د ایران ګشت ارشاد پولیسو له خوا ونیول شوه او په توقیف کې مړه شوه، زیات شمیر میرمنې حاضرې شوې چې په اسلامي جمهوریت کې د ظلم او د خپلو حقونو د سرغړونو په هکله خبرې وکړي.

ددې ټولګې په اړه

د 1401 کال د وږي په 22 22 کلنه کردۍایرانۍ مهسا امیني په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو له خوا ونیول شوه.

مهسا د نامناسب لباس لرلو په تور توقیف ځای ته بوتلل شوه، او له هغه ځایه د کوما په حال کې روغتون ته انتقال شوه او درې ورځې وروسته مړه شوه.

د مهسا د مړینې د خبر خپریدل په ایذران کې د بیساري اعتراضونو سبب شول. زیات شمیر ایراني ښځو خپل ټکري لرې کړل او د اعتراض په توګه یې خپل ویښتان لنډ کړل."

د ایراني ښځو څو نسلونه د خپلو او خپلو کورنیو د څو لسیزو ځپل کیدنو د اغیزو په هکله خبرې کوي.

د 1401 کال د وږي په 22 22 کلنه کردۍایرانۍ مهسا امیني په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو له خوا ونیول شوه.

مهسا د نامناسب لباس لرلو په تور توقیف ځای ته بوتلل شوه، او له هغه ځایه د کوما په حال کې روغتون ته انتقال شوه او درې ورځې وروسته مړه شوه.

د مهسا د مړینې د خبر خپریدل په ایذران کې د بیساري اعتراضونو سبب شول. زیات شمیر ایراني ښځو خپل ټکري لرې کړل او د اعتراض په توګه یې خپل ویښتان لنډ کړل."

د ایراني ښځو څو نسلونه د خپلو او خپلو کورنیو د څو لسیزو ځپل کیدنو د اغیزو په هکله خبرې کوي.

د 1401 کال د وږي په 22 22 کلنه کردۍایرانۍ مهسا امیني په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو له خوا ونیول شوه.

مهسا د نامناسب لباس لرلو په تور توقیف ځای ته بوتلل شوه، او له هغه ځایه د کوما په حال کې روغتون ته انتقال شوه او درې ورځې وروسته مړه شوه.

د مهسا د مړینې د خبر خپریدل په ایذران کې د بیساري اعتراضونو سبب شول. زیات شمیر ایراني ښځو خپل ټکري لرې کړل او د اعتراض په توګه یې خپل ویښتان لنډ کړل."

د ایراني ښځو څو نسلونه د خپلو او خپلو کورنیو د څو لسیزو ځپل کیدنو د اغیزو په هکله خبرې کوي.

مهسا د نامناسب لباس لرلو په تور توقیف ځای ته بوتلل شوه، او له هغه ځایه د کوما په حال کې روغتون ته انتقال شوه او درې ورځې وروسته مړه شوه.

د 1401 کال د وږي په 22 22 کلنه کردۍایرانۍ مهسا امیني په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو له خوا ونیول شوه.

د ایراني ښځو څو نسلونه د خپلو او خپلو کورنیو د څو لسیزو ځپل کیدنو د اغیزو په هکله خبرې کوي.

د مهسا د مړینې د خبر خپریدل په ایذران کې د بیساري اعتراضونو سبب شول. زیات شمیر ایراني ښځو خپل ټکري لرې کړل او د اعتراض په توګه یې خپل ویښتان لنډ کړل."