Karaa Qaxxaamuraa Itoophiyaan Irra Jirtu

Fundurri Itoophiyaa maal akka ta’e addan in baane. Mormii cimaa deemaa tureen wal-qabatee biyyattin Guraandhala keessaa yeroo lammataatiif labsii yeroo atattamaa labsiteetti. Mummeen minsitraa fedhii ofiitiin angoo gadhiisuun immoo, yeroo duraatii namni Oromoo ta’e hooggansa ol-aanaa biyyatti akka argatu karaa saaqera. Biyya Afrikaa keessatti guddina diinagdee saffisaa galmeesisaa jirtuu fi baayyina uumataatiin ardittii irraa lammata taate, akkasumaas Yunaaytid Isteets wajjin hariiroo cimaa qabdu tanaaf, murtii fi tarkaaffiwwaan amma fudhatamaa jiran egeree ishii murteessuuf bakka guddaa qaban.


Kutaa 1: SEENSA

Itoophiyaan oggoota sadi’ii oliif mormii ummataatin raafamte. Mootummaan biyyatti mormii jabaa isa qunname booda Onkoloolessa 2016 labsii yeroo atattamaa ji’oota 10 ture labsee namoota dimshaashan mana hidhaatti guure. Boodas, haaroomsa xixiqqoo agarsiisuu jalqabe. Gaafiin jijjiirramaa hawaasa biraa ka’u ittuma fufee. Oduma in yaaddaminis muummeen ministiraa biyyaatti bara 2012 qabee angoorrra turan, Obboo Hayilamaariyam Dassaalanyi iyyata angoo irraa bu’uu galfatan.

Dr. Abiyyi Ahimad jalqaba Bitootessa darbe angoof kaadhimamuun immoo biyyattii keessatti “jijjirrama hiikaa qabuutu dhufuuf deema” abdii jedhu fideera.

Dr. Abiyyi guyyaa muummee ministiraa ta’anii angoo fudhatan haasaha abdachiisaa godhan. Ergasii asis,murtii mootummaan mana hidhaa Maa’ikelaawii cufuuf murteesse hojiirra oolchuu, interneetiin Oromiyaatti cufamee ture akka deebi’u taasisuu dabalatee kaabinee keessaa dhalattoonni Oromoo fi Amaaraa akka qooda qabaatan gochuun jalqabii jijjiirramaa mullachaatii jirani.

Dawwanaa kutaawwaan biyyattiii adda addaatii godhaniinis, Dr. Abiyyi ergaa tokkummaa fi guddina biyyaa irratti hundaahe dabarsan.

Muummee Ministiraa Itoophiyaa duraanii Obboo Hayilamaariyam Dassaalanyi gazexxeessotaaf ibsa yeroo kennan, Finfinnee, Itoophiyaa, Kamisa, Guraandhala, 15, 2018. Mormiin oggoota 25 darban keessatti biyyayyin in argine cimaan muudachuun booda, Hayilamaariyam karoorri haaroomsaa waadaa galame bakka akka gahuu fi ‘nageenyi itti fufiinsa qabu’ akka dhufu fayyada abdii jedhun angoo gadhiisuuf murteessuu isaanii ifa an godhan. (Suuraa AP)

Taullee, muufii fi gaddi hidda jabeeeffatee jiru ammas mullachuu guutumaan guututti in dhabbanne. Mormitoonni, miseensoonni paartiilee siyaasaa fi namoonni ilaalcha mootummaa irraa adda ta’e qaban hedduun ammas mana hidhaatii in baane. San malees, labsiin yeroo atattamaa Guraandhala 16 labsame mootummaa federaalatii angoo namoota mormanii ukkamsuu jabaa kenneefira.

Jeequmsi Itoophiyaa rakkina hammaataa geechiseera. Sababa walitti bu’iinsaatiin namoonni miliyoona tokkoo ol qehee ofii irraa buqqahaniiru. Qorannoon dhabbata Godaansa Addunyaa IOM geggeesse namoota buqqahan keessa harki 40 ijoollee ta’uu agarsiisa.

Yeroo mormiin deemaa turetti namoonni dhibban lakkaawwaman ajjeefamanii kumaan an lakkaawwaman to’annaa jala oolfamaniiru. Dhabbileen mirga dhala namaatii falmaan an akka Hiwumaan Raaytis Waach, Amnistii Internaashinaal fi kaan kana laalchisee ibsa qorannoo irratti hudaahe dhiheessaa turan. Haa ta’u malee, amma ammaatti qaamni ajjeechaa fi dararaa dhaqqabee itti gaafatamummaa fudhate hookan seeratti dhihaate in jiru. Karaa mootummaatinis, qorannoon bifa qindaaheen geggeeffamu in banamne.

Adeemsi hogganaa itti aanuu filuuf godhamaa ture dhoksaa ta’uu qofaa miti, paartiin biyya bulchaaa jiru ADWAWI-n Dr. Abiyyi itti gaafatamaa godhee filachuun dura bellama guyyaa filannoo jijijjirraa ture. Dr. Abiyyi haala jiru foyyeessa abdiin jedhu ballinaan jira. Hidhanni guddaan Dr. Abiyyi mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin qabu — uummata mormaachaa ture — uummata Oromoo fi Amaaraa fayyadamoo godhee rakkoo jiru hiikuu keessatti gufuu itti ta’innaa gaafiin jedhu akka jirutti ta’ee milkaahinni hooggansa Dr. Abiyyi dandeettii isaan xaxaa siyaasa jiru foohuudhan bu’aa fiduu danda’uu irratti qabaniin murtaaha.


Kutaa 2: Qoodinsa Aangoo

Nama alaa angaawota mootummaa Itoophiyaa laaluu qamni hawaasa hundi an bakka bu’e fakkaata. Partiin biyya bulchaa jiru ADWAWI-n paartiilee afur irraa baha. Dhaabbata Dimookiraatawaa Ummata Oromoo (Dh.D.U.O.), Dhabbata Dimookiraatawaa Biyyoolessaa Amaaraa (Dh.D.B.A), Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay (A.B.U.T), fi Dhaabbata Dimookiraatawaa Ummaattoota Kibba Itoophiyaa (Dh.D.U.K.I)

Filannoo bara 2015 irratti paartiin amma biyya bulchaa jiru teechoo bakkabu’oota uummaataa 547 keessaa 500 qabate. Teechoon 45 paartilee deeggarsaa jedhaman qaamuma mootummaa ta’aniin qabame. Takka garuu nama paartii in qabne, dhuunfaadhan dorgomeetu argate.

Akka waaliigalaatti paarlaamaa ADWAWI keessaa 180 DH.D.U.O, 138 Dh.D.B.A, 123 Dh.D.U.K.I, an hafan 38 A.B.U.T dha.

Karaa bitaatiin pirezdaantiin biyyaattii fi mummeen ministiraa dhalootan Oromoo dha. Heerri Itoophiyaa bara 1995 fooyya’e bahemmoo angoon an bakka bu’oota uummataa, mummeee ministiraa fi kaabinee ta’uu raggaasise.

Egaan akkaatan qooddannaa angoo kun bakka angoon dhugumaa jirun - A.B.U.T. ta’uu nama beekuu wal-faalleessa. Siyaasa biyatti dhuuffatee an jiru paartiin mana maree keessaa bakka bu’oota harka 7 qofa qabu, A.B.U.T. dha.

Daayreekitarri ol-aanan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork, Obboo Jawaar Mohammad, kuni ummata Oromootiif “angoo fakkeessaa” kennameefi jedha. Gaafii fi deebii Sagalee Ameerikaa wajjin godhe irratti Jawaar, “ Oromoonni mootummaa federaalaa keessa in jiran. Warri jirus, angoon isaan qaban angoo dhugaa miti” jechuudhan ibse.

Addi Bilisa Baasaa Ummattoota Tigiraay bara 1980 ADAWAWI wanni bu’ureesseef naannoo Tigiraa qofa odoo in ta’in biyyattii guutuu irratti dhiibbaa qabu jabeeffachuuf ture.

Muummeen ministiraa Itoophiyaa duraanii Hayilemaariyaam Dassaalanyi gaafa angoo Dr. Abiyyi Ahimadiif dabarsaan alaabaa biyyattiillee imaanaadhan itti laatan, Ebla 2, 2018. (Suuraa AP/Mulgeetaa Ayenee)

Aleeks Dee Waal Yunivarsiitii Taftisitti dhaabbata haala nagahaa addunyaa foyyeessuuf hojjatu, Woorlid Piis Faawundeeshin jedhamuu daayireektara olaanaadha. Itoophiyaa irratti bara 1980 qabee qorannoo geggeessa an jiran Aleeks, ADAWAWI-iin waa sadii karoorfatee gara angoo dhufe jedhan. “Isaaniis, guddina diinagdee, eenyuummaa gosa irratti hudaahee fi haaromsa demookiraasiiti,” mootummichi gama diinagdee fi eenyummaa laalchisees milkaahina galmeesiseera jechuudhan ibsan.

Qorataan kun, lammiiwwaan Itoophiyaa dur yeroo biyyoota kaan deemaan beelaa fi iyyummaa biyyattin ittiin beekkamtuun qanahaa turan, jedhanii amma garuu sun akka jijjiirramees tareessan.

“Itoophiyaan ‘biyya beela hamaa ta’uudhan beekkamti ture. Lammiiwwan ishii gara biyyoota kaanii oggaa imalan dhimma kanaan qanahaa turan. Amma suni darbeera.”

— Aleeks De Waal

Sagalee Kana Taphachiisi

ADAWAWI-in eenyummaadhan wal-qabtee rakkinoota jiran hiikuuf sirna federaalizimii gosa irratti hudahe bu’ireesse. Haa ta’u malee sirni kun rakkina mataa isaa fidee dhufe.

“Imammanni adda dureedhan eenymaa gosaan itti himatan mataan isaa rakkina ta’eera. Lammiwwan Itoophiyaaan an wal ijaaran san irratti hundaahee wan ta’eef eenyumman waliigala, akka biyyaatti jiraachuu qabu xinnaateera,” jedhan, Aleeks.

Akka Aleeks jedhanitti, mootummaan amma agoorra jiru sirna cunqursaa isa dura ture buqqisullee, ammas sirna dimookiraasii cimsuu irratti dadhabbina guddaatu jira.

“Yeroo amma kana, paarlaamaa keessatti lakkoofsa bakka bu’oota muraasa qabaatanille warri A.D.U.T angoo sassabbataniiti an jiran, keesumattummoo gama humna waraanaa fi nagaha eegumsaa akkasumas dinagdee hoo laalte.”

Haa ta’u malee, gara naannoo Tigraay nama imalee laalee, hawaasa ballaa bira jijjirramni adda ta’e in jiru. “Warri Tigiree fayidaa addaa argatanii nannoon isaanii duroomaa in jiru. Cufaa, isaanis, akkuma lammiiwwan biyyatti kaanii hoogansarraa komii guddaa qaban,” jedhan Aleeks.

Irreechaa Onkoloolessa bara 2016 irratti yeroo poolisoonni Oromiyaa hirmaatota mallattoo mormii agarsiisaa turan fundura dhabbatan, Oromiyaa, Itoophiyaa (Suuraa Faayilii/AP)

Kutaa 3: HACUUCCAA

Taajjabdoonni fi Lammileen Itiyoophiyaa hedduun, Addi Bilisa Baasaa Uummatoota Tigraay (ABUT) fedha diinagdee mataa isaa guutuuf saba ballaa kaan aarsaa godheera kanaanis aangoo isaa sirnaan ala gargaarameera jedhu.

Itiyoophiyaan biyyota Afriikaa diinagdee’n isaanii saffisaan guddataa jiru keessaa ishee tokko taatus, bu’aa diinagdee kanarraa Lammileen biyyattii marti faayidaa qixaa ka isaaniif malu argataa hin jiran. Ragaan ‘Paawer Afrikaa’ Dhaabbata Humna Anniisaa Elektirikaa namootaaf qulqullinaan akka gahu falmu ka US Ameerikaan deeggaramu,namootni miiliyoona 14.6 ta’an Itiyoophiyaa keessaaa amma tajaajila Ibsaa hin argatanii jedha. Tajaajilli Ibsaa ka naannoo baadiyyaas biyyattii keessaas gara dhibbeentaa 10tti gadi bu’a.

Lammileen Itiyoophiyaa ka dhalooteen Amaara fi Oromoo keessuma barattoonni fi jiraattonni baadiyyaa sababa mootummaa kana morminiif hirreen hacuuccaa kun isaanirra qubateera.

“Oromoonni Mootummaa Federaalaa keessa hin jiran, warri taayitaa waa taa’umsa qabanillee aangoo dhugaa of harkaa hin qaban.,”

— Jawaar Mohaammed

Sagalee Kana Taphachiisi

Gabaasi Dhaabbata ‘Armed Conflict Location & Event Dataset’ Adoolessa keessa baase, ‘erga 2014 as, mormiin uummataa akkasumas tarkaanfiin humnoota naga kabachiisaniin ummatarratti fudhatamu dachaa lama dabaleera’ jedha. Mudde 2015 haga Bitootessa 2016 jidduu mormiin hedduun akkasumas miidhaan baayyeenis namoota nagaarra dhaqqabeera. Hagayya haga Onkoloolessa 2016ttis ta’eewwan baayyee gurguddoon galmeen qabaman ta’aniiru. Dhaabbilee Mirgoota namoomaaf falmanis namoota ta’ee kana ijaan agarreerra jedhan irraa namootni kumaan lakkaawaman seeraan ala hidhamuu fi dhibbaan ka lakkaa’an ajjeefamuu galmeeffataniiru.

Muudama Ministiroota Kaabinee Itiyoophiyaa warren haarawa

Odeeffannoon bakka Dhaloota isaanii Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa irraa ka argamedha
Itti Gaafatama/ Muudama Maqaa Naannoo Bakka Itti dhalatani
Ministira Qunnamtii fi infoormeeshin Teeknoolojii Obaa Mohaammed Huseen Finfinnee
Ministira Daldalaa Melaakuu Aallebel Addis Amaaraa
Ministira Fayyaa Amiir Amaan Amaaraa
Ministira Induustirii Ambaaachew Mekonnin Amaaraa
Misnistira Guddina Magaalaa fi Manneen Jireenyaa Jaantiraar yigzaaw Abbaay Amaaraa
Ministira Hojjetaa fi Hawaasummaa Hiruut Welde Maariyaam Amaaraa
Abbaa Alangaa Biraanuu Tseggaayee Aberraa Oromiyaa
Ministira Muummee Abiy Ahimed Oromiyaa
Ministira Aadaa fi Tuurizimii Fooziyaa Amiin Aliyyii Oromiyaa
Ministira Ittisa Raayya Biyyaa Mootummaa Maqaasaa Oromiyaa
Hoj Raawwachiisaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Gumruuka Itiyoophiyaa Ahmed Shedee Oromiyaa
Ministira Qonnaa fi Horsiisa Beeyladaa Shiferraaw Shigguxee Naannoo Saboota Sab _ Lammoota fi Ummatoota Kibbaa
Ministira Albuuda, Boba’aa fi Qabeenya Uumamaa Mellesee Alemuu Erbooroo Naannoo Saboota Sab _ Lammoota fi Ummatoota Kibbaa
Ministira Geejjibaa Siraaj Fargeessaa Shifarraa Naannoo Saboota Sab _ Lammoota fi Ummatoota Kibbaa
Ministira Interpiraayiziiwwan Mootummaa Tashoomee Togaa Naannoo Saboota Sab _ Lammoota fi Ummatoota Kibbaa
Ministira Dhimma Dubartoota fi Daa’immanii Yalem Tsegay Asfaw Tigraay

à Itiyoophiyaa Keessatti ka hawaasa to’atu Mootummaa giddu galeessaati

Biyyattii Keessatti tajaajila Interneetii ka dhiyeessu Mootummaa dha. Carraa kana fayyadamees mootummaan yeroo gara garaa qabiyyee waantota Interneetiin gadhiifamanii sakkatta’ee dhogga, Gaazexeessitoota odeeffannoo Intrneetiin maxxansan ni hidha. Dhaabbati Idil Addunyaa ka mirga yaada ofii ibsachuuf falmu ‘Friidam Haawus’ Mootummaan Itiyoophiyaa Gaazexeessitoota akka basaasu dubbata.

Waajjirri Haaja Alaa Ka Yuunaaytid Isteetis akkasuma ‘Hiyumaan Raayits Wach’ Itiyoophiyaa keessatti Dhaabbileen miti mootummaa sodaadhaan socho’u, gaazexeessitootni ni hidhamu, doorsifamullee jedhu. Dabalataanis Gumiin Mirga Namoomaa ka jaarCaamsaaaa mootummootaa biyyattii seenee akka qabiinsa mirga namoomaa ha ilaaluuf yoo gaafatu dhorgamellee jedhu qaamoleen kunneen kun.

Ibsa Suuraa àShamarri Finfinnee tokko yoo riqicha daandii baabura salphaarraan qaxxamurtu, Guyyaan, Wixata Onkoloolessa 10, 2016, (AP/Mulugeetaa Ayyenee)

Heerri Itiyoophiyaa Mirgootni namoomaa akka kabajamaniif, sirna bulchiinsaa keessattis iftoominni akka jiraatuu qabu gaafata; garuu, dhaabbileen mirgooti namoomaa akka kabajamaniif falman, mootummaan biyyattii faallaa seera kanaatiin biyyattii bulchaa jira jedhu. Labsiin yeroo muddamaa ammaas taayitaa mootummaa federaalaaf dabalee akka to’annaa male socho’u isa godha, kun faallaa olaantummaa seeraa isa barreeffamee jiruuti.


Kutaa 4: EGEREE

Eebla bultii 10, bara 2018, Bakka Bu’oonni Mana Maree Yuunatid Isteetis Wixinee labsii Mootummaan Itiyoophiyaa qabiinsa mirga namoomaa biyyattii akka fooyyessu, akkasumas labsii yeroo muddamaas akka kaasu gaafatu dhiyeessani.

Wixineen kun mootummaan Itiyoophiyaa sarbamuu mirga namoomaa biyyattii keessatti ta’e akka qoratu, warra badii kana raawwate seeraaf akka dhiyeessu, akkasumas Gaazexeessitoota fi taajjabdootaaf ‘illee karra akka banu ka gaafatuudha.

Ammas Itiyoophiyaa’n Ameerikaa’f biyya michuu dha, walitti dhufeenyi biyyoottan lameenii ‘gama kaaniin ifaa fi barbaachisaa, gama kaaniin garuu ‘waan wal xaxaadha’ fakkata. Waggaa Waggaan Ameerikaan Itiyoophiyaaf bifa gargaarsaan Doolaara Kuma Dhibbaan lakkaawamu gumaachiti. Waggaa sadeen darban kana keessa qofaa Ameerikaan bifa gargaarsaa, tajaajila fayyaa fi guddina diinagdee deeggaruutiin Doolaara Biiliyoona 3 ta’u Itiyoophiyaaf gumaachiteetti.

Yoo wixineen labsii kun ka gara raawwiitti geeddaramu ta’e, walitti dhufeenya biyyoottan lamaanii lafaa ka bocu ta’a; Muummichi ministiraas akka jijjiirama fiduuf dhiibbaa irratti gochuullee mala.

“Aangoo fi qabeenyi naannoleedhaan sirriitti haqaan hirama; kun waan egereeti.”

— Renee Liifort

Sagalee Kana Taphachiisi

Muummichi Minitiraa erga muudamanii ji’a guutaniiru; garuu namootni hedduun ammas, jijjiirama hundee qabu ni fidaa jedhanii irraa eegu. Keessumaa labsii yeroo muddamaa ka warri qabiinsa mirga namoomaaf falman ‘yaaddeessaa’ ta’uusaa qeeqan ni kaasu jedhaniis abdatu.

Kun jechuunimmoo Humna Federaalaa Koomaandi poosti Sekreeteeriyaat ka biyyarratti aangoo qabu humna mulqanii taayitaa gara mootummaa naannoleetti deebisuudha. Murtee kun garuu mootummaa ‘Ihaadeg’f qoramsa, yoo dhugumaan wal qixxummaatti amanee ‘aangoo’ Mootummoolee naannoof ka lakkisu yoo ta’e.

Riinee Liifort Gaazexeessaa akkasumas barreessaa dha, waa’e biyyoota Gammoojjii Saharaa gad jiraniis bara 1970 kaasee barreessaa ture. Innis ‘waggoota dhufan kan keessa jijjiiramni Itiyoophiyaa keessatti ni dhufa’ jedhee tilmaama.

‘Aangoo dura buutota naannolee adda addaa gidduutti hirama, kun waan duraan hin turre dha. Dura abbootiin aangoo ka Naannoo Tigraayi waan mara gubbaatti aboo qabu turani. Amma garuu haalli kun hin jiru’ jedhe Liifort yoo Sagalee Ameerikaaf dubbatu.

“Aangoo fi qabeenyi naannoleedhaan sirriitti haqaan hirama; kun waan egereeti.”

à Ibsa Suuraa: Muummeen Ministira Itiyoophiyaa Haarawa Muudaman Dr.Abiy Ahmed yoo hiriira Ambo’tti ta’e hirmaatan – Ambo, Oromiyaa, Itiyoophiyaa (Guyyaan Eebla 11, 2018. Tiksaa Nagarii/Rooyters)

Akka yaadaattis, ‘Yoo waanni biyyattii ifaan gaggeeffamuu fi seeraan buluun dhufu aangoo fi qabeenya biyyattiin qabdu haqaan qooduunillee dandaa’ama’ jedha de Waal.

“Mormii fi hiriirri hawaasa safuu fi duudha qabu keessatti sirriidha, sun dogongora hin qabu. Biyya Diimookraatofte keessa jiraachuuf mootummaa biyya bulchu waliin walii galuun dirqama miti. Waanti guddoon akkuman hime ‘Mariidhaaf karaa banuudha’ kunis qoramee ka ilaalamuu qabu waan ta’aa jiruu haalaan xiinxaluudhaani.”

De Waal ‘yoo waan darbe sakattaanu, waan bira tarreen liqimfamuun akka hin uumamne soda qaba’ jedha.

“Ani akka ajandaan gara wanna badaa mootummaan kun yoo darbe raawwatee qofaa irratti xiyyeeffachuurratti hin taane, sun hamaadha. Ijoo dubbiis jijjiira waan gargaarus miti.”


Kutaa 5: BARBAACHISTUU IJOO DUBBII

Gabaasaalee Sagaleen Ameerkaa Waa'ee Itiyoophiyaa Dhiyeesse Jechawwan Ijoon Argadhu

GABAASAALEE QABIYYEE WALITTI SIQU QABAN AGARSIISI:

EERTIRAA FILANNOO GAAZEXEESSAA MORMII HIDHA MINISTIRA HONGEE

Sadaasaa 21, 2017 Oromiyaa fi kilabootii isii ‘ulfinna dhamne' jedhanii dorgommii federeshiinii atileetiksii Itoophiyaa qopheessu cufaayyuu dhaaban

Sadaasaa 21, 2017 Oromiyaan 'ulfinna argachuuf' atileetota isii dorgommii federeshiiniin atileetiksii Itoophiyaa qopheessu eessaa baafatte

Sadaasaa 24, 2017 'Investerii ummata gargaaruu baannaan investera hin ta'u'

Sadaasaa 24, 2017 Marii Abbaa Qabeenyaa Oromoo Hospitaala Isaanitti Lammiilee Buqahanii Tajaajila Tolaa Kennaa Jirani fi Dubartoota Hospitaalichatti Dahan Wajjin Godhame

Muddee 02, 2017 ‘Goshti keeshan miidhamte jennaan Raayyaa dhufne 'baga nu laalatan nuun jedhan' Oromoo arginee hin beennu arginee galuu hin kajeelle’

Muddee 05, 2017 Oromiyaan ganna 18f Federeshiinii Atileetiksii biyyoolessaa keesassaa nama isii fulaa bu’ee murtii gugurdoo irratti qooda qabu hin qabaanne

Muddee 05, 2017 Oromiyaan diqqaattullee waan toletti jiraa jettee federeshiinii atileetiksii Itoophiyaa waliin hojjachuutti jriti

Muddee 07, 2017 ‘Sabani barate mirga ofii beeka kanaaf barnoota irratti xiyyeeffadhe ummata ko gargaaruu baayyeen jaaladha'

Muddee 14, 2017 Hermaan Koheen: Hoogganoonni TPLF Seeraa fi Sirni Itoophiyaa Keessaa Otuu Guutummaatti Hin Dhabamin Akka Yunaaytid Isteets Marii Huda Hirmaachise Qopheesitu Gaafachuu Qaban

Muddee 20, 2017 Haala Itoophiyaa Irratti Ibsa waajjira Dubbii-himaa Gamtaa Awroopaaa

Muddee 25, 2017 Itoophiyaan barana Shaampiyoonaa Addunyaa fi Afrikaa afur dorgomte,Serenaa Wiiliyaamsilleen uulmaa baatee dorgommiitti yadeebite

Muddee 26, 2017 Wallaggaa Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa fi Iluu Abbaa Booraa Aanaa Halluutti namii hiriira bahee rakkoo himatee Oromoon baqatellee horii guure

Muddee 29, 2017 Yuniversitii Adaamaatti guyyaa dallaa keessaa galgala ammoo doormiiyyuu gadi nama hin baasani poolisiin ijoollee hedduu achi hiite jedhan

Amajjii 03, 2018 Mootummaan Itoophiyaa Hidhamtoota Siyaasan Hiika Jedhe

Amajjii 09, 2018 'Mootummaan humnuma Maaykelaawiin cufee hidhaa namaan baasuu suniin lola daangaa ka Oromoo kuma dhibba hedduu baqachiisellee dhaabuu male’

Amajjii 10, 2018 Itoophiyaan akka namii biyya alaa ijoollee isii Guddifachaan biyyaan hin baamne seeratte

Amajjii 26, 2018 Bidiruu baqataa fi nama jireenna wayya qabu barbaada yaa'u baatee deemu torbaan kana Yemenitti gara gale nama 30 olitt keessatti dhumate

Guraandhalaa 02, 2018 Imbaasii Ameerikaa: Qindoominnii fi Iftoominni Gama Mootummaa Itoophiyaatin Jiraatu Malee Buqqaatota Qarqaaruun Nu Rakkisa

Guraandhalaa 15, 2018 Dr. Nagarii Leencoo: Angoo Gadhiisuun Sirna Dimookiraasii Ijaaruudhaaf Qabsoo Uummanni Keenya Taasise Keessatti Bu’aa Argamaa Jiru Waan Agarsiisu

Guraandhalaa 16, 2018 Marii Dr. Nagarii Leencoo Wajjin

Guraandhalaa 17, 2018 Embaasiin Ameerikaa Labsii Yeroo Hatattamaa Itoophiyaa Morme

Guraandhalaa 17, 2018 Qophii Addaa Kan Labsii Yeroo Hatattamaa Laalchisuudhan Qophaahee

Guraandhalaa 21, 2018 Labsii Yeroo Atattamaa Laalchisee Xiinxala Hayyuu Seeraa

Guraandhalaa 24, 2018 "Aangawoonni Itoophiyaa Gaaffiilee Ka’aa Turaniif Deebii Kennuuf Waadaa Seenan Hojiirra Hin Oolchine"

Guraandhalaa 24, 2018 "Aangawoonni Itoophiyaa Gaaffiilee Ka’aa Turaniif Deebii Kennuuf Waadaa Seenan Hojiirra Hin Oolchine"

Guraandhalaa 24, 2018 Joonii Kaarsen: Siyaasaan Itoophiyaa Akka Diinagdee Ishee Gara Fuul-duraatti Tarkaanfachuu Diduun Kan Nama Gaddisiisu

Guraandhalaa 24, 2018 Joonii Kaarsen: Siyaasaan Itoophiyaa Akka Diinagdee Ishee Gara Fuul-duraatti Tarkaanfachuu Diduun Kan Nama Gaddisiisu

Bitootessa 06, 2018 Ministirri Haajaa Alaa Ameerikaa Itoophiyaa Dawwachuufi. Haalli Biyyattin Keessa Jirtu Dubbiwwan Ijoo Mariidhaf Karorfaman Keessayi Jedhame

Bitootessa 06, 2018 Ministirri Haajaa Alaa Ameerikaa Itoophiyaa Dawwachuufi. Haalli Biyyattin Keessa Jirtu Dubbiwwan Ijoo Mariidhaf Karorfaman Keessayi Jedhame

Bitootessa 08, 2018 Imalli Hoogganaa Ol-aanaa Yunaaytid Isteets Gara Itoophiyaa Godhan Yeroo Biyyattin Jeequmsa Siyaasaa Kessa Jirtutti

Bitootessa 09, 2018 "Deebiin Ummataaf Bilisummaa Caalaa Kennuudha Malee Irraa Xinneesuu Miti" Haala Itoophiyaa laalchisee Ministirri Haajaa Alaa Yunaaytid ISteets waan jedhan keessaa

Bitootessa 09, 2018 "Deebiin Ummataaf Bilisummaa Caalaa Kennuudha Malee Irraa Xinneesuu Miti"

Bitootessa 30, 2018 Kaan horii qalee eebbifate, kaan gammachuun karaatti baafate, ka hujuma isaa laalla jedhullen hedduu, Dr.Abiyyi Ahmed garaa lamaan eegatan

Bitootessa 30, 2018 Bulchiinsii Dr.Abiyyi Ahmed Itoophiyaa garamittiin deema seetan,maan irraa eegatttan?

Ebla 02, 2018 Dooktar Abiy Ahimad muummee ministiraa Itoophiyaa ta'uun muudaman. Suuraalee sirna simannaa godhmee agarsiisan amma tokko.

Ebla 05, 2018 Itoophiyaa,Masrii fi Suudan hujii hidhaa abbaayaatii fi misooma waliin qaban irratti Kaartuumitti mariitti jiran

Ebla 07, 2018 Oromoon ala jirtu Boorana Mooyyalee baqatee Keenyaatti galee $82,000 oli walti guurtee bulchootii Keenyaalleen dhaqanii laalumatti jiran

Ebla 11, 2018 Wixineen Seeraa 128 Mana Maree Aameerikaatin Raggaasifame

Ebla 11, 2018 Wixineen Seeraa 128 Ragaasifamuun Hawaasa Gammachiise. Mootumman Itoophiyaa Murtii Darbe Balaaleffateera

Ebla 11, 2018 Wixineen Seeraa 128 Ragaasifamuun Hawaasa Gammachiise. Mootumman Itoophiyaa Murtii Darbe Balaaleffateera

Ebla 13, 2018 Filamuu Dr. Abiyyi Laalchisee Yaada Dargaggoota Amboo

Ebla 26, 2018 “Ibsa Dhugaa fi Ifaa Abboota Gadaa Irraa Argadheetti Guddaan Dinqame”

Ebla 27, 2018 Ministera haajaa alaa Amerikaatti itti aanaan dhimma Afrikaa, amb., Doonaldi Yamaamootoo imaltuuf Itoophiyaa jira

Caamsaa 02, 2018 Godina Gujiitti kemikaalii warshaa Midrooki horii sallessisa, haawwan ulfa irraa baasa qilleensa hammeessa jedha warrii qoratee fi achi jiru

Caamsaa 03, 2018 Mootummaan biyyoota Afrikaa Bahaa gaazexeessitota hujii hojjachuu dhowwee guddoo gaargalcha,dhiba

Caamsaa 07, 2018 Mummichi Ministeera Itiyoophiyaa Keniyaa Dawatan

Caamsaa 17, 2018 Itoophiyaa fi Sudaan Mormitoota Eritrea Gargaaruf Walii Galan Jedha Mootumman Eritraa

Caamsaa 17, 2018 Itoophiyaa fi Sudaan Mormitoota Eritrea Gargaaruf Walii Galan Jedha Mootumman Eritraa

Caamsaa 19, 2018 Namii lola waranii Itoophiyaa Bitootessa 10 Mooyyaleetti nama fixeef Keenyaatti gale 3,000 oli kaambii Dambalaa Faccanaa jira

Caamsaa 19, 2018 Waraana loltootii Itoophiyaa Bitootessa 10 Boorna,Mooyyaletti nama kurnya caala fixan kuma hedduu Keenyaatti baqachiise

Caamsaa 19, 2017 Parlaamaan Awurooppaa akka Dr.Mararaa Guddinaa hidhaa baasanii fi qaamii walabaa nama bara 2015 hiriira mormii irratti fixan qoratu gaafate

Caamsaa 23, 2017 Lakkoofsi Lammiiwwan Somaaliyaa Gara Itoophiyaa Godaanaanii Dabaluun Himame

Caamsaa 23, 2017 Lakkoofsi Lammiiwwan Somaaliyaa Gara Itoophiyaa Godaanaanii Dabaluun Himame

Caamsaa 24, 2017 Tajaajila fayyaa argachuun mirga ilmee namaati jedha Daarekterii Dhaaba Fayyaa Addunyaa dhiyoo filame,Dr.Tewodiroos Adihaanom

Caamsaa 25, 2017 Yoonaatan Tasfaayee Raggaasaa Hidhaan Oggaa 6 fi Ji'a 6 Itti Murtaahe. Badiin Isaa, Waan Feesbuukii Irratti Maxxanse

Caamsaa 25, 2017 Bulchootii biyya dureeyyii addunyaa torbaan G7 bori Xaliyaanatti kora taa’anii bulchoota Afrikaa haga tokkollee kora kanatti yaaman

Waxabajjii 01, 2017 Akka gabaasa Yaa’ii Mirga Namaa Itoophiyaa(Semegu)tti Itoophiyaatti marsaa lamaa keesatti nama 22, 000 caalaa hidhan

Waxabajjii 07, 2017 Mana Murtii Itoophiyaa: Murtii Kennuuf Yeroo Dabalataa Nu Barbaachisa

Waxabajjii 12, 2017 Gaanaan dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa AFCON 2019f dabruuf Itoophiyaa 5-0 mootee Liibiyaalleen Siishelsi 5-1n biraa deemte

Waxabajjii 20, 2017 Chaayinaan Biyyoota Afrikaa Harroota Bayyee Qabanitti Fulleffachuun Harree Dhabamsiisuuf Deema

Waxabajjii 22, 2017 Biyya hedduutti humna ijoolleetti taphata Gammoojjii Sahaaraa Gama Kibbaatti ammoo nama miliyoona 4 tahutti jireenna sun keessa jira

Waxabajjii 26, 2017 Atileetootii Itoophiyaa Dorgommii Daragaggoota Afrikaatiif filataman Aljeeriyaa yaa’uuf karaa jiran

Waxabajjii 28, 2017 Manii Marii Ministeroota Itoophiyaa faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhee irratti wixinee baasee labse

Adoolessa 01, 2017 Raamoon boqqoolloo fi misingaa nyaattee qancarsitu barana gudduma biyyatti baafattee Oromiyaa godina 18 keessatti argan

Adoolessa 05, 2017 ‘Daandii Bosontuun ibsee,ilaa fi gurra keenna dhiphuu fi bal’inna, aadaa teenna irraa barannee addunyaan gahannu, ha jabeeffannuu!’

Adoolessa 06, 2017 Dargaggoonni Afrikaa Interneetii Fayyadamuudhan Waltajjii Marii Uummachuudhan Milkaa'aatii Jiran

Adoolessa 10, 2017 Keenyaa fi Somaaleetti beelti hammaachaa deemuutti jirti

Adoolessa 28, 2017 Dhiitaa Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Keessaa Laalchisee Wixineen Seeraa Miseensonni Mana Maree Yunaaytid Isteets Dhiheessan Koree Dhimmoota Biyyoota Alaatiin Fudhatama Argate

Adoolessa 28, 2017 Dhiitaa Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Keessaa Laalchisee Wixineen Seeraa Miseensonni Mana Maree Yunaaytid Isteets Dhiheessan Koree Dhimmoota Biyyoota Alaatiin Fudhatama Argate

Adoolessa 29, 2017 Waldaan Qorannoo Oromoo Jireennaa-Jjiruun Oromoo Gadaa keessa jira jedhee Pr. Asmeroom Leggeseellee itti yaammatee DC-ti kora taa'utti jira

Hagayya 08, 2017 Itoophiyaatti bulchoota mootummaa fi abbooti daldalaa walin nama 50 oli malaa maltummaan himatan ABO garuu kun mala umriin dheerefan jedha

Hagayya 09, 2017 Hawwii Waaqoo intala ganna 26ti barumsa PhD barachuutti jirtii sagantaa dubraan gargartu ‘Obboleettii’ yayyabdee hujiittiin jirti

Hagayya 12, 2017 Harargee Bahaa ardaa Gurusm hedduu ya Soomalii kutanii jedhan, bulchiinsii aanaa ammoo lafa Oromiyaa mallatteessinee kennuu dinnee jedha

Hagayya 14, 2017 Muktaar Idriisii fi Yoomiif Qajeelchaa waluma irraa fuudhanii Moo Faaraa buffisiisaanii Shaampiyoonaa London irratti moo’an

Hagayya 28, 2017 Ameerikaan Lamiiwwan Ishii Itoophiyaa Jiranii fi Garas Deemanii Akeekkachiisa Imalaa Haaraa Baaste

Hagayya 30, 2017 Itti gaafatamaan dhaaba Amerikaan biyya alaatiin gargaartuu USAID, Mark Green imaltuuf Itoophiyaa jira

Fulbaana 05, 2017 Mootummoota Gamtoomanitti hoogantoonni dhabbatoota qarqaarsa nyaataa kennan sadi’ii Itoophiyaa daawwatan

Fulbaana 07, 2017 Hogganoonni Dhabbata Geejiba Galaanarraa Itoophiyaa Malaammaltummadhan Shakkaman Lama Kaleessa Mana Murtiitti Dhihaatan

Fulbaana 07, 2017 Hogganoonni Dhabbata Geejiba Galaanarraa Itoophiyaa Malaammaltummadhan Shakkaman Lama Kaleessa Mana Murtiitti Dhihaatan

Fulbaana 12, 2017 Waraanii Liyuu Poolis Harargee Bahaa aanaa Gursum, Booranaa aana Mooyyalee magaalaa Goofaa fi gama Liibanitti nama hadhumatti jira jedhan

Fulbaana 13, 2017 Paartileen siyaasaa Itoophiyaa akka mootummaan wal dhaba daangaa Oromiyaatii fi Somaalee falu gaafachuutti jiran

Fulbaana 14, 2017 Lakkoobsa fi Eenyummaa Namoota Awwadaay Keessatti Ajjeesamanii Irratti Yaada Wal-faallessu Tu Dhaga’ama

Fulbaana 18, 2017 Mootummaan Walitti-Bu’iinsa Daangaa Oromiyaa fi Soomalee Hiikuf Hojjachaa Jira Jedhame

Fulbaana 23, 2017 Qilleensii La Nina bokkaa biyyootii Afrikaa Gaafaa hagii tokko Onkoleessaa- Muddee dhuftuu abdatan diqqeessuuf deema jedha dhaabii NOAA

Fulbaana 27, 2017 Atileetota Oromiyaatii fi artistootii Oromoo, ummata Oromoo wal dhaba daarii Somaalee fi Oromiyaatiin baqate gargaaruuf mariiitti jiran

Fulbaana 28, 2017 "Somaalilaandi keessaa Oromoo hedduu qabanii kaambii Wucaaleetti walti guuruutti jiran"

Onkoloolessa 11, 2017 Obboo Dinquu Dayyaasaa barattoota Oromoo yuniversiti Jijjigaatti hin dachaane yuniversiti ufiitti tolaan barsiisa maatii achii baqatanii ammoo qarshii miliyoona 12 kenne

Onkoloolessa 13, 2017 Seneterootii Amerikaa lama Itoophiyaatti imlatu dhaqanii muummee ministera Itoophiyaatiin wal dubbatanii galan

Onkoloolessa 16, 2017 Aangawaa Gameesa Mootummaa Itoophiyaa Ka Turan Bereket Simoon Tayyitaa Gad-lakkisuuf Gaafatan Jedhama

Onkoloolessa 21, 2017 Kaambii baqaa Keenyaa, Kalobeyii keessatti nama dhibba hedduutti biinnii fuudhe nama afurii olitti dhiba kanaan lubbuu dhabe.

Onkoloolessa 23, 2017 Atileetotaa fi leenjistootii isaanii Harargee dhaqanii Oromoo naannoo Somaaleetii baqatanii gargaarsa geessan---Itoophiyaan dorgommii New Yorkif nama 5 filatte

Onkoloolessa 26, 2017 Akka Muummeen Ministera Itoophiyaa kora Parlaamaa irratti jedhetti gatiin qarshii Itoophiyaa gadi buutullee tanaa jettee gatiin gaazii fi geejjiba hin dabaltu

Onkoloolessa 26, 2017 Muummeen Ministera Itoophiyaa waan biyyitii keessa jirtu irratti hardha paarlaamaa ibsa kenne

Sadaasaa 01, 2017 Manii Murtii Federaalaa Itoophiyaa waan artisti Oliyaadi Baqqalaa, Seenaa Solomoonii fi miilota isaanii 7n himatan boritti beellame

Sadaasaa 01, 2017 Artisoota Itoophiyaa 7n biyya nagaa dhowwuun himatan dubbii isaanii boritti beellaman

Sadaasaa 06, 2017 Maratoonii Niiwu Yorki dubraan Amerikaatti dabsate... ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessa jiranilleen goolii galchumatti jiran

Sadaasaa 07, 2017 Seenaa Maatii Oromoo Jigjigaadhaa Ari’amanii

Sadaasaa 09, 2017 Sawudiin dureeyyii,bulchoota mootummaatii fi maatii mootii biyya isii hidhuma hiitee 208n geette

Sadaasaa 10, 2017 Adoo Sawudiin qabeenna isaanii qabdellee horiin Alamuddiin akkuma durii Itoophiyaatti investimentii hojjata jedha Muummeen Ministera Itoophiyaa

Sadaasaa 13, 2017 Waraanii naannoo Somaaleetii dhufe, 'Liyuu Hayil' Godina Gujii Bahaa aanaa Liiban ollaa Dhungoo hadhe nama 7 fixee heddu mammadeesse

Onkoloolessa 18, 2016 Nooreenti–Foontee; Mooraa Haaraa Baqattooni Faransaay Keessatti Jalqaban

Onkoloolessa 22, 2016 Hiriira Nagahaa Oromoonni Dhittaa Mirga Namaa Itoophiyaa Keessa Jira Jedhan Balaaleffachuu dhan Diisiitti Gegeessan

Onkoloolessa 22, 2016 Oromoonni Ameerikaa Jiraatan Diisiitti Hiriira Geggeessan. Mootummaan Itoophiyaa Labsii Atattamaa Dahoo Godhachuudhan Lammiilee Dararuun Isaa Nu Yaachiseera Jedhan

Onkoloolessa 25, 2016 Addis Istaandaard Labsii Yeroo Atattamaa Itoophiyyaatti Labsameen Wal-qabatee Hojii Maxxansaa Dhaabuu Dhaa Dirqamuu Isaa Beeksise

Onkoloolessa 27, 2016 Jireenyi Oromoota Mooraa Baqatootaa 'The Jungle' Maal Fakkaata Ture?

Sadaasaa 10, 2016 Atleet Fayyisaa Lellisaa fi Mormitoonni Siyaasaa Haala Itoophiyaa Yeroo Ammaa Irratti Gamtaa Awroopaaf Ibsa Kennan

Sadaasaa 10, 2016 Atleet Fayyisaa Lellisaa fi Mormitoonni Siyaasaa Haalaa Itoophiyaa Yeroo Ammaa Irratti Gamtaa Awroopaaf Ibsa Kennan

Sadaasaa 29, 2016 Pirez.,Kuubaa dhiyoo du’een kaan ‘badaa harkaa dhiigaa’ jedha kaan ammoo ‘tokkicha dhibbaan hin jijjiirre’ jedha.Isan eennu jettaniin?

Muddee 06, 2016 IAAF Almaaz Ayyaanaatii fi atileeti Useen Boolti Atileetota Jajjaboo Baranaa jedhee Jimaata dabre keessa badhaase

Muddee 06, 2016 Bulchootii Afrikaa Pirezi., Kuubaa ka duri nama galataa jedhaniin namii Itoophiyaa durii achitti baratelleen guddoo faarsa

Muddee 07, 2016 Ministirii Haajaa Alaa Amerikaa lammii isaatiin Itoophiyaatti imatluu dhaquun balaa qabaa jedhee ammallee irra deebihee dhaamate

Muddee 07, 2016 Walgaahii Waldaa Qorannoo Afrikaa 59ffa Irratti Dhimma Itoophiyaa Laalchisee Qorannoowwan Dhihaatan

Muddee 07, 2016 Walgaahii Waldaa Qorannoo Afrikaa 59ffa Irratti Dhimma Itoophiyaa Laalchisee Qorannoowwan Dhihaatan Keessaa

Muddee 09, 2016 Mormiin Oromiyaa Siyaasa Itoophiyaa Akkamitti Jijjiiree?

Muddee 13, 2016 Dorgommii UEFA baranaaf biyya 16 walti hafe tapha EPL guyyaa lamaa irratti ammoo goolii 39ti gale

Muddee 16, 2016 Parlaamaan Awurooppaa akka mootummaan Itoophiyaa waan Dr.Mararaa Guddinaa hidhanii fi amma keessa jiru diidessee itti himu gaafate

Muddee 19, 2016 Itoophiyaan Humna Ibsee Gilgel Gibee Sadeessoo hojjachaa baate ya fixxee eebbifte

Amajjii 03, 2017 Itoophiyaan maanti kubbaa miilaatiin guddachuu dhowwe?Ammallee leenjisaa kubbaa miilaa haaraa qaxarachuuf nama barbaadachuutti jirti

Amajjii 03, 2017 Itoophiyaa maanti kubbaa miilaatiin guddachuu dhowwe?

Amajjii 12, 2017 Mummichi Ministeeraa Haayla Maariyaam Dassaaleny Miseensoota Paarlaamaaf Har’a Ibsa Kennan

Amajjii 13, 2017 Ibsa Muummee Ministeera Itoophiyaa

Amajjii 16, 2017 Afrikaan taphachuutti jirti tapha guyyaa sadiitti goolii 10 gale

Amajjii 31, 2017 Daraartuu Tulluu bara ufiitti fiigichaan warqii hedduu tuulatte kaayoon qabaatanii jabaatanii hojjannaan hinuma taati jetti

Guraandhalaa 03, 2017 Aanalee gammoojii Gujiitti bonii jabaatee horiin gaggabee lafa dhadhahaa,ji’a dhufu bokkaan bu'uu baannan ‘tissaan ulee qofaan alaa gala’

Guraandhalaa 06, 2017 Marii Hariiroo Yunaaytid Isteetsi fi Biyyoota Gaafa Afrikaa Irratti Fulleeffate

Guraandhalaa 10, 2017 Ajajni Pirezdaanti Traamp Gargaarsa Ameerikaa Irraa Arganuu Dhaabuuf Deema: Meerii Stoops Itoophiyaa

Guraandhalaa 16, 2017 Gaafii fi Deebii Fayyisaa Lalisaa Wajjin

Guraandhalaa 25, 2017 Aanalee gammoojjii Baaletti bonii jabaatee namaa fi horiilleen waliin gargaarsa eegata

Bitootessa 08, 2017 Gabaasi Ministirii Dhimma Alaa Ameerikaa Madaala Isaa Hin Eegne: Mootummaa Itiyoophiyaa

Bitootessa 11, 2017 Koreen Senetii Haajaa Alaa Amerikaa rakkoolee hawaasii Itoophiyaa himate waajjira kongireesii Amerikaa keessatti caqafteef

Bitootessa 11, 2017 Koreen Senetii Koree Haajaa Alaa Amerikaa rakkoo demokiraasii Itoophiyaa irratti dhugaa bahiinsa caqaste

Bitootessa 16, 2017 'Hirbuu Oromoo' galmee Yaa’ii Hooggansa Oromoo Amerikaa, Verjiiniyatti taa’an irratti walii galan ‘dhiyootti’ maxxansanii baasan

Bitootessa 28, 2017 Atileetotii addunyaa jajjaboon maratoonii Londonii fi Bostoniif walti kophaa’uutti jiran

Ebla 04, 2017 Itoophiyaa Keessatti Dhukkubii Koleeraa Lubbuu Galaafate

Ebla 06, 2017 Biyyoota Gaafa Afrkiaatti Namoonni Miliyoonni Hedduun Ongeedhan Dararamaa Jiran

Ebla 13, 2017 Ibidda bara 2008 mana hidhaa Qilinxootti nama fixeef balleessaan ta bulchoota mana hidhaa moo ta jara ibidda jalaa baqachuu nama dhowweeti?

Ebla 14, 2017 Renee Lefort: Labsiin Yeroo Atattamaa Haala Itoophiyaa Keessa Jiru Hin Fooyyeessine

Ebla 15, 2017 Renee Lefort: Labsiin Yeroo Atattamaa Haala Itoophiyaa Keessa Jiru Fooyyeessuu Hin Danda'u

Ebla 19, 2017 Akka gabaasa Koomishiina Mirga nama Itoophiyaatti, rakkoolee hiriira mormii Oromiyaa bara 2016 irratti nama 495 dhumee 464 miidhame

Ebla 20, 2017 Basii Keenyaa Hirphi Nu Kennamnaan Eenyu Wajjinuu Wal-falmii Keessa Galuu Hin Barbaannu, Cufnee Keessaa Galla: Daayrektarii Qeeraaa Harree

Ebla 21, 2017 Angawaan Yunaaytid Isteets Waayee Wixinee Seeraa Dhimma Itoophiyaa ‘Kan Ministerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dubbatan Sirri Miti’ Jedhu

Ebla 21, 2017 Angawaan Yunaaytid Isteets Waayee Wixinee Seeraa Dhimma Itoophiyaa ‘Kan Ministerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dubbatan Sirri Miti’ Jedhu

Ebla 25, 2017 Atileetotii addunyaa maratoonii London fixanii ammallee dorgommii itti aantuuf kurfoo jiran

Ebla 29, 2017 Baaletti bonii jabaatee nama hedduu miidhe midhaan gargaarsaa ergan ‘jidduutti gorfatatanii gurguratan’

Caamsaa 03, 2017 Barreessuu fi Yaadaa Keenya Ibsachuu Ittuma Fufna: Bloogeroota Itoophiyaa Mana Hidhaa Turanii Bahan

Caamsaa 03, 2017 Barreessuu fi Yaadaa Keenya Ibsachuu Ittuma Fufna; Bloogeroota Itoophiyaa Mana Hidhaa Turanii Bahan

Caamsaa 10, 2017 Finfinneetti kora sadarkaa addunyaa humna elektirii bisaan irraa argatan irratti mari’atutti taa’uutti jira

Caamsaa 15, 2017 Mootummaan Itoophiyaa Caamni Biyyatti Odoo Gara Beelaatti Hin Cehiin Dhaabuu Dandeenye Jedhe

Caamsaa 18, 2017 Wixineen Seeraa Haaraan Seenaateroonni US Dhiheessan Qaamota Lammiiwwan Itoophiyaa Irratti Dhiitaa Mirgaa Hamaa Geechisan Irra Qoqqobbin Akka Kaayamu Gaafata

Caamsaa 18, 2017 Wixineen Seeraa Haaraan Seenaateroonni US Dhiheessan Qaamota Lammiiwwan Itoophiyaa Irratti Dhiitaa Mirgaa Hamaa Geechisan Irra Qoqqobbin Akka Kaayamu Gaafata

Waxabajjii 17, 2016 Dhaabnii Mirga Ilmaan Namaa Oromiyaan To’annuma Waraanaa Jala Jirti Jedhus Mootummaan Itoophiyaa Garuu Dhaabni Kun Dharuma Gabaasa Jedha

Waxabajjii 17, 2016 Dhaabnii Mirga Ilmaan Namaa Oromiyaan To’annuma Waraanaa Jala Jirti Jedhus Mootummaan Itoophiyaa Garuu Dhaabni Kun Dharuma Gabaasa Jedha

Waxabajjii 23, 2016 Mootummaan Eertiraa Itoophiyaan lolaa guddaaf nutti kophaahuutti jirti jedhee Tokkummaa Mootummootaatti himate

Waxabajjii 24, 2016 Itoophiyaa fi Keeniyaan Nageenya Naannoo Dabalatee Dhimmoota Shan Irratti Walii Galtee Mallatteessan

Waxabajjii 24, 2016 Itoophiyaa fi Keeniyaan Nageenya Naannoo Dabalatee Dhimmoota Shan Irratti Walii Galtee Mallateessan

Waxabajjii 30, 2016 Giddu-galli Odeeffannoo Eedsii Dhabbatni Misoomaa Sadarkaa Addunyaa Ameerikaa (USAID) Harkaa Gara Mootummaatti Darbe

Adoolessa 04, 2016 Gumii Mirga Dhala Namaa: 'Itoophiyaan heera biyyatii, akkasumaas waliigalteewwan akka addunyaatti mallatteesite cabsaa jirti'

Adoolessa 05, 2016 Lammiiwwaan Eertiraa 25 fi kan Itoophiyaa 11 seeraan alaa biyyaa nama baasan jedhamanii shakkaman Xaaliyaani keessatti qabaman.

Adoolessa 15, 2016 Sab-quunnamtii hawaasummaa akka madda odeeffannootti; muuxannoo ogeesotaa fi dargaggoota Oromoo

Hagayya 02, 2016 Hiriirri Mormii Goondaritti Sambata Darbe Geggeeffame Nagumaan Xumurame

Hagayya 02, 2016 Olompikiin Riyoo 2016, Biraaziilitti geggeeffamu jalqabuudha guyyoota muraasatu hafe. Atleetoonni qophii akkamii gochaa jiran? Xurunash Dibaabaa, Galatee Burqaa fi leenjiisaa garee Itoophiyaa Husseen Shiboo

Hagayya 04, 2016 Yoonaas Kindee Olompikii irratti garee baqatootaa bakka bu'ee maratooniidhan dorgoma

Hagayya 09, 2016 Mormiiwwaan Tibbana Itoopiyaa Keessatti Godhamaa Jiraniratti Waldeeggarsi Oromoo fi Amaara Edduutti Mullate

Hagayya 09, 2016 Hiriira dhiyoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti bahan irratti nama 100 dhiyaatutti lubbuu dhabe jedha, Amnesty International

Hagayya 12, 2016 Tokkummaan Mootummootaa akka qaamii sadarkaa addunyaa nama hiriira mormii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa dhiyoo irratti fixan qoratu gaafate

Hagayya 12, 2016 Tokkummaan Mootummootaa Itoophiyaa irraa deebii eegata

Hagayya 13, 2016 Itoophiyaan qaama rakkoolee hiriira mormii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa irratti dhalatte qorachuuf alaa dhufu hin barbaaddu jedhan

Hagayya 13, 2016 Itoophiyaan qaama alaa dhufee rakkoo hiriira mormii Oromiyaa fi Itoophiyaa qoratuuf hin feetu jedhan

Hagayya 16, 2016 Olompikii Biraazil ittuma jiranii USA medaaliyaa 72 argattee dura jirti biyyitii medaaliyaa tokkooyyuu hin argatin hedduu

Hagayya 19, 2016 Hawaasii Oromoo USA,Norwey,Kanadaa fi biyyoota gara garaa jiraatu garuma jirutti hiriira bahee mootummaa Itoophiyaa himate

Hagayya 23, 2016 Atileeti Fayyisaa Leellisaa yaaddoo garaa na bultetti cabsee ba'ee, ummata kiyya waliin dhaabachuuf mormii agarsiiise jedhe

Hagayya 25, 2016 Maatiin atleet Fayyisaa Lallisaa, akka inni biyyatti hin deebine gorsan

Hagayya 27, 2016 Biyya keessaa fi alalleetti nama hedduutti Oromoo hiriira mormii irratti lubbuu dhabaniif gadduuf mataa haadate wayaa gurraattiillee naqate

Hagayya 29, 2016 Federeshiiniin Ispoortii Afrikaa Amerikaa jiru atileeti Fayyisaa Leellisaa janna jedhee maqaa isaatiin fiigicha moggaase

Fulbaana 02, 2016 Waldaan Afrikaa akka wantii Itoophiyaatti hiriiraaf nama baase mariin fala argattu gaafate

Fulbaana 05, 2016 Ambaasaader Samantaa Power:Itoophiyaati nama hiriira bahe humna haga dabrateen itti deemuun Amerikaa 'akka du’aa' yaaddessiti

Fulbaana 08, 2016 Artiistoota Oromoo: Artiistiin han Ummataati, Ummanni Gaddarra Waan Jiruuf Qophii Ayyaanaa irratti Hojii Keenya hin Dhiheessinu

Fulbaana 08, 2016 Komishinii Mirga Ummata,Hawaasa Afrikaa akka rakkoon hiriira mormii Itoophiyaa irratti dhalatte qoratamtu gaafate

Fulbaana 09, 2016 Dhaabbileen mirga namaatiif falman 15 Itoophiyaa keessatti nama hidhuu fi ijjeessuu akka dhaabatu Tokkummaa Mootummootaatti iyyatan

Fulbaana 12, 2016 Atileeti Taammiruu Demisee dorgommii Paralympic Riyoo irratti mallattoo mormii Oromoo agarsiise,alaabaallee faarsuu didee

Fulbaana 15, 2016 Atileeti Fayyisaa Leellisaa mallattoo mormii Oromoo Riyootti jalqabee Amerikaalleetti miseensota kongireesii isii waliin itti jira

Fulbaana 16, 2016 Fayyisaa Leellisaa Sab-Qunnamtii Amerikaa hedduu irra maree dubbachuutti jiraa Istuudiyoo VOA Afaan Orommoolleetti goree wa jedhee dabre

Fulbaana 20, 2016 Fayyisaa Leellisaa medaaliyaa Riyootti badhaafame 'egerii muuziyeemii keessa keeyyadhaa' jedhee Oromoo kenne

Fulbaana 20, 2016 Mormitoonnii fi Angawoonni Mootummaa Waayee Ajjeechaa Itoophiyaa Keessaa Maal Jedhu?

Fulbaana 20, 2016 Mormitoonnii fi Angawoonni Mootummaa Waayee Ajjeechaa Itoophiyaa Keessaa Maal Jedhu

Fulbaana 23, 2016 Leelistootatu Caasaa Hawaasaatti Fayyadamee Biyyaa Jeeqa: Mumiicha Ministiraa Itoophiyaa

Fulbaana 23, 2016 Leelistootatu Caasaa Hawaasaatti Fayyadamee Biyyaa Jeeqa: Mumiicha Ministiraa Itoophiyaa

Fulbaana 27, 2016 Maratoonii Berlin,Jermen keessatti dorgoman dhiiraa fi dhalaalleen Itoophiyaatti moo’e

Fulbaana 30, 2016 Hiriira mormii hawaasii Oromoo Amerikaa magalaaa Washington DC-tti Qopheesse Irratti Nama Hedduutti Bahe

Onkoloolessa 04, 2016 Gaafii fi deebii Rooyters Sirna Awwaalchaa Tasfuu Taddasaa Birruu Irratti Argamee Haadha Tasfuu fi Abbaa Tasfuu wajjin godhe

Onkoloolessa 07, 2016 Mootummoota Gamtoomanitti Waajjirri Koomishinarii Ol'aanaa Damee Mirga Dhala Nama Haalli Itoophiyaa Keessaa Qama Walaban Akka Qoratamu Waamicha Dhiheesse

Onkoloolessa 07, 2016 Mootummoota Gamtoomanitti Komishinarii Ol'aanaan Damee Mirga Dhala Nama Haalli Itoophiyaa Keessaa Qama Walaban Akka Qoratamu Waamicha Dhiheesse

Onkoloolessa 09, 2016 Mootummaan Itoophiyaa Labsii Yeroo Atattaamaa Ji'a Jahaa, Han Guyyaa Kaleessaati Qabe Hojiirra Oole Ifa Godhe

Onkoloolessa 12, 2016 Muddamsi Itoophiyaa Keessatti Dabalaa Deemuu isaatti “Yunaayitid Isteets Baay’ee Yaaddoftee Jirti”

Onkoloolessa 13, 2016 Hiriirri Hawaasa Oromoo, Afaari fi Hawasaalee Itoophiyaa Kaan Hirmaachise Beeljiyamitti Gegeeffame

Onkoloolessa 13, 2016 Hiriirri Hawaasa Oromoo, Afaari fi Hawwasaalee Itoophiyaa Kaan Hirmaachise Beeljiyamitti Gegeeffame

Onkoloolessa 14, 2016 Barattootii Oromoo dhiyoo tana yuniverstii Arbaa-Minciiti qabaman ammallee ‘hidhaa jiran’

Onkoloolessa 14, 2016 “IHADEG Uummataaf Oolmaa Ooluu Yoo Fedhe Mootummaa Tokkummaa Biyyoolessaa Haa Hundeessu” Mormitoota

Onkoloolessa 17, 2016 Masriin, Gareelee fi Namoonni Mootummaan Itoophiyaa Himate, Himannaa Sun Keessaa harka Hin Qabnu jedhu

Onkoloolessa 17, 2016 Masriin, Gareelee fi Namoonni Mootummaan Itoophiyaa Himate, Himannaa Sun Keessaa harka Hin Qabnu jedhu

Guraandhalaa 09, 2016 Beela Itoophiyaa Naannoo Sumaaleetif Sababni Rakkina Bullchiinsa Gaariti Jedhan

Guraandhalaa 10, 2016 Ministirii Haajaa Alaa USA:Hiriira mormiiti asitti akkii Oromiyaan keessa jirtu ammallee numa yaaddessa

Guraandhalaa 11, 2016 Godaantoti Itiyoophiyaa Harka Taanzaaniyaa Seenan

Guraandhalaa 17, 2016 Embaasiin USA fi Noorwey haala Oromiyaa keessa jirtu irratti lammii isaanii Itoophiyaa jiranii fi achi dhaquuf jiran akeekkachiisan

Guraandhalaa 24, 2016 Mormii Oromiyaa Ji'a Afraffaa Qabaterratti Gabaasa Hiiwmaan Raaytis Waachi (HRW) fi Ibsa Hoggantoota Itoophiyaa

Guraandhalaa 26, 2016 Hiriira Mormii Oromiyaa Irratti Himata Mootummaa Itoophiyaatii fi Deebii ABO

Bitootessa 04, 2016 Yunaaytid Isteets Hongee fi Hanqina Nyaataa Itoophiyaa Muudateef Gargaarsa Dabalataa Ramadde

Bitootessa 07, 2016 Gaazexeessitota biyya lamaa Itoophiyaa keessatti saatii 24 hidhanii gadi dhiisan

Bitootessa 08, 2016 Artiist Admaasuu Biraanuu Maaliin Yaadatama? Maatii fi Waahiloota isaa dubbisneerra.

Bitootessa 09, 2016 Rooytersi(Reuters):Barattootii Yuniversitii Finfinnee Embaasii Amerikaa Duratti Hiriira Bahan

Bitootessa 09, 2016 Bu'aan Qonnaan Bultoonni Buna Oomishan Argatan Gadi Bu’aa fi Han Fooyyee Barbaadu Jedhan

Bitootessa 10, 2016 Miseensi Bakka - Bu'oota Ummataa Godina Miniisootaa Tarkaanfii Hammaataan Mootummaan Itoophiyaa Mormitoota Irratti Fudhate Yaaddessaa Dha Jette.

Bitootessa 10, 2016 Keeniyaan Lammilee Itiyoophiyaa Seeraan Ala Biyyattii Seenan jette 23 Naayiroobii Naannoo Kahaawaa Weestitti To'annaa Jala Oolchite.

Bitootessa 10, 2016 Muummee Ministeraa:Waan Oromiyaa fi naannoleetti ummata garaa haammeesse mootummaatti itti gaafatama

Bitootessa 11, 2016 Beela Itoophiyaa fi Gargaarsa USAID

Bitootessa 11, 2016 Oromootii biyya ala jiran Jermenii, Faransaay, Washingiton,DC, Osloo,Minisootaa fi magaalota adda addaatti hiriira mormii bahan

Bitootessa 14, 2016 Muummicha Ministiraa Itoophiyaa: Mootumman Federaalaa Waan Ta'e Kanaaf Ummata Keenya Dhiifama Gaafata

Bitootessa 14, 2016 Hawaasaatti Barattootii Oromoo Hiriira Bahanii Hidhaman,Aanaa Liiban,Nageellee Booranaa Keessalleetti Nama Hedduu Hidhan Jedhan

Bitootessa 21, 2016 Koomishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Paarlaamaa Dha Gabaasa Dhiheessufi

Bitootessa 23, 2016 Dhaabii Gargaarsa Tokkummaa Mootummootaa Horii Rakkataa Itoophiyaatiin Gargaaran Ji'a Sadiitti Walti Guuruuf Karoorfate

Bitootessa 28, 2016 Lammiiwaan Itoophiyaa Seeraan Ala Amerikaa Seenan Jedhaman Biyyatti Deebisuuf Itti Murteessan

Bitootessa 29, 2016 Itti Aanaan Ministera Haajaa Alaa Amerikaa Imaltuuf Afrikaa Jiraa Itoophiyaatti Goree Bulchootaan Wal Mari’ate

Bitootessa 31, 2016 Imbaasiin Ameriikaa Itoophiyaa Jiru Warra Fiilmii Jiruuf-Jireenya Dubartootaa Irratti Xiyyeeffate Hojjate Badhaase

Bitootessa 31, 2016 Olloota Finfinnee Rakkoo bisaanii himachuutti jiran keessaa tokko, Askoo

Ebla 07, 2016 To'annaa Toora Interneetii fi kaffaltii Haaraa Telekoominikeeshinii Itoophiyaa

Ebla 07, 2016 To'anna Toora Interneetii fi kaffaltii Haaraa Telekoominikeeshinii Itoophiyaa Irraa

Ebla 11, 2016 Itoophiyaan Atileetota Isii 200 Tahan Qorsa Humna Namaa Kennu Liqimsanii Fiiguu fi Dhibaachuu Isaanii Qorachiisuutti Jirti

Ebla 11, 2016 Itoophiyaatti Ijoollee Miliyoona 500 Caalanitti Beelaaf Saxilame

Ebla 13, 2016 Mooyyaleetti Roobi Yandoo Roobe Lubbuu Nama Sadii Galaafate

Ebla 13, 2016 Hiriira Mormii Oromiyaatiin walqabatee Itoophiyaatti Sab-Qunnamtiin Ummataa; WhatsApp, Twitter Haga Guddaan Hin Hojjatan

Ebla 18, 2016 Hidhatoonni Suudan Kibbaa Irraa Gambeellaa Seenanii Nama 200 Ol Ajjeesan

Ebla 20, 2016 Hiriira Mormiitii fi Dhugaa Bahumsa Hawaasii Oromoo Amerikaa Kaabaa(North America) Konigireesii Amerikaatti Bahe

Ebla 21, 2016 Senaataroonii Ameerikaa 12 Tarkaanfi Mootummaan Itoophiyaa Lammiiwwan Irratti Fudhatu Balaaleffatan

Ebla 21, 2016 Senaataroonii Yunaaytiid Isteets 12 Tarkaanfii Humnoonni Mootummaa Itoophiyaa Lammiiwwan IrrattiFudhatan Balaaleffatan

Ebla 25, 2016 Maratoonii London ta kalee Dhiiraa fi Dhalaalleen Keenyaatti Moo’ee,Tigisti Tufaa Lammeessoo Baate

Ebla 27, 2016 Firiidam Haawus: Barrii 2015 Bara Ukkaamsaan Piresii itti Hammaate

Caamsaa 02, 2016 Itoophiyaan Gazexeessaa Wubishet Taayee Mana Hidhaatii Akka Baastu Yunaayitid Isteets Gaafatte.

Caamsaa 09, 2016 Aministii Intarnaashinal Itoophiyan Namoota Feesbuukii Irratti Waan barreessan Sababa Godhattee Hiite Gadhiisuu Qabdi Jedha

Caamsaa 10, 2016 Embaasiin Amerikaa Finfinnee Jiru Jidduu-Gala ‘Aadaa fi Teknooloojii Amerikaa’ Finfinneetti Bane

Caamsaa 12, 2016 Taanzaaniyaan Godaantota Itoophiyaa 74 Biyya Isaaniitti Deebisuuf Gargaarsa IOM Gaafatte

Caamsaa 12, 2016 Taanzaaniyaan godaantota Itoophiyaa ufi irraa Galchuuf Gargaarsa gaafatte

Caamsaa 13, 2016 Bokkaan dhiyoo tana naannoo Oromiyaatti roobuutti jiru midhaan qarxii 18,000 caalaa irra faca’ee balleesse

Caamsaa 16, 2016 Leenjisaan atileetota Itoophiyaa beekamaan Dr.Waldee Masqel Kostiree kalee ganna 69-tti lubbuu dhabe

Caamsaa 16, 2016 Leenjisaan atileeota Itoophiyaa Dr.Waldee Masqel Kostiree kalee lubbuu dhabe

Caamsaa 23, 2016 Xurunesh Dibaabaa Uulmaa Baatee Kaatee Moote, Almaaz Ayyaanaa Diqqumaaf Rekordii Haaraa Dhabde

Caamsaa 30, 2016 Qormaata Kutaa 12 Itoophiyaa Ka baranaa hatani interneetii irratti baasanii jennaan hambisan. Eennutti, maaniif hate?

Waxabajjii 03, 2016 Walgahii Dhiittaa Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Keessaa Irratti Xiyyeeffate Amineestii Internationalin Naayroobitti Geggeeffame.

Waxabajjii 10, 2016 Akka jecha ogeeyyoota Qilleensaa Amerikaa(NOAA)ti jijjiiramii qillensaa, La Nina ganna dhufu,2017 Afrikaa Bahaatti bona buusa

Waxabajjii 13, 2016 Eeritraa moo Itoophyaattu Dhukaasa Jalqabe?Jarrii lachuu Quba Walitti Qabaa Jiran

Waxabajjii 16, 2016 Hiwmaan Raaytis Waach Tarkaanfii Mootummaan Mormii Oromiyaa Keessaa Ukkaamsuuf Fudhateen Namoonni 400 ol Ajjeefamuu Gabaase

Caamsaa 20, 2015 Obbo Baqqalaa Garbaa Baddallee Keessatti Humnoota Federaalaatiin Reebamuu Isaanii Dubbatu

Caamsaa 21, 2015 Murtii Uummati jedhe ni fudhanna jedhan obbo H/Maariyaam Dessaaleny

Caamsaa 21, 2015 Doorsisi mootummaa qabsoo uummataa hin dhaabsisu jedhu mormitoonni

Caamsaa 24, 2015 Qophii Addaa Ka Guyyaa Filannoo Biyyoolessaa Itiyoophiyaa

Caamsaa 24, 2015 PM Hailemariam Desalegn responds to VOA

Caamsaa 25, 2015 Shawaa Lixaa keessaa hookkara Filannoon wal qabateen lubbuun namaa darbe jedhu momritoonni angawoonni mootummaa garuu ni haalan

Caamsaa 25, 2015 Me tanallee caqasaa

Caamsaa 26, 2015 Filannoon Naannoo Teessanii Akkamitti Deemte?

Caamsaa 26, 2015 Me tanallee caqasaa

Caamsaa 26, 2015 Shawaa Lixaatti Dhimma Filannoon Walqabateen Yoo Xiqqaate Nam Tokko Ajjeesamuu tu Dubbatama

Caamsaa 26, 2015 Filannoo bara 2015

Caamsaa 26, 2015 Mootummaan Korojoo Filannoo Saametti Akka Taajjabdoonni Mallatteessan Humnaan Dirqsiisa, Jedhu Mormitoonni

Caamsaa 27, 2015 Filannoo bara 2015

Caamsaa 27, 2015 Taajjabdootii Gamtaa Afrikaa Filannoon Itoophiyaa Tasgabittii,Naga-Qabeettii fi Amanamtuu JechuunLabsan

Caamsaa 27, 2015 Gabaasa kana caqasaa

Caamsaa 27, 2015 Filannoo Itiyoopiyaa IHAGDEGtu injifate jedhe boordiin Filannoo

Caamsaa 29, 2015 Ati Gazexxessituu Dhaa ? Filannoo Itiyoophiyaa Bara 2015

Caamsaa 29, 2015 IHADEG injifannoo labse. Mormitoonni SAGALEE UUMMATAATU SAAMAME jedhan

Waxabajjii 15, 2015 “Genzebeen waan miilii qilleensa irra loo’u fakkaatti… akka Guchii miilii lafa hanqatee ceet fakkaatti, ittuma dhi'aadhee arge”

Waxabajjii 25, 2015 “Durii durii miila akaakuu kiyyaa jala taa’ee baradhee fi gorsa akkoo tiyyaaatti barumsa PhD kanalleen na gahe”

Adoolessa 10, 2015 Bajatii Itoophiyaa Bara 2007/2008 Qarshii Biliyoona 223.3, Qooda Naannolee keessaa Ka Oromiyaa harka 31

Adoolessa 23, 2015 Itoophiyaanotii akka Perz.Obaamaan waan rakkoo mirga namaa irratti dubbatu TWITTERn ergaa ergatan

Adoolessa 24, 2015 Perz.Obaaman Keenyaa jira,Dilbata Itoophiyaatti dabra.Imaltuun tun gama dinagdeetiin naannoo tana hagam gargaarti seetan?

Adoolessa 27, 2015 Kuusaa suuraalee imaltuu perezdaanti Obaamaan Itoophiyaa dhaqee

Hagayya 18, 2015 Itoophiyaan Genzebee Dibaabaa Waliin Atileetota 12 Shaampiyoonaa Beejingi,Chaaynaatti Dorgomsiifachuuf Ergatte

Hagayya 25, 2015 Ganzabee Dibaabaa Shaampiyoonaa Addunyaa 15essoo Beejingitti Metirii 1500 Mootee Itoophiyaa Warqii Badhaasifte

Hagayya 27, 2015 Ganzabee Dibaabaa,Sanbata Dhufullee Beejingitti, Warqii Lammeessoo Moo’uuf Barii Lafaa Qofa Eeguutti Jirti

Fulbaana 21, 2015 Belaynesh Olijiraa Bogotaatti km10 Moote,Atileetotii Itoophiyaa Dorgommii Koongootti Ammoo Medaaliyaa 22 Haratan

Fulbaana 28, 2015 Taphataan Barceloonaa,Meesiin Tapha Torbaan Hedduu Irraa Dhaabachuuf Deema, Neeymaar Irraa Euro.Miliyona Hedduu Qaban

Onkoloolessa 14, 2015 Itiyoophiyaatti Nama Miliyoona 8.2 Gargaarsa Barbaada

Sadaasaa 02, 2015 Keenyaan atileetiksiin addunyaa matuma irratti bahaa dhuftee maratoonii NY-illee dhiiraa fi dhalaan moote

Sadaasaa 09, 2015 Namii mogolee dhedheeraa yoosuu fiigee hin haruu,hin dadhabullee!?

Sadaasaa 21, 2015 El Niñon Baranaa Afrikaa Gama Bahaatii Bokkaan Dhufee Afrikaa Kibbaatti ammoo Bona Buuse

Sadaasaa 23, 2015 Dorgommii CECAFA Finfinnee,Awaasaa fi Baahir Daaritt Itti Jiran

Sadaasaa 30, 2015 Neymaar,Meesii fi Ronaaldoon badhaasa Ballon d’Or moo'uuf dorgomuutti jiranii, eennutti moo’uu male?

Muddee 08, 2015 Itiyoophiyaatti Nama Miliyoona 10.2 Ariitiin Gargaarsa Eegata

Muddee 15, 2015 "Ummannii fudhachuu baannaan master pilaaniin kun ni hafa," mootummaa naannoo Oromiyaa

Muddee 16, 2015 Hiriira mormii Oromiyaarratti Har’a Qofa Gara 12-tu Ajjeesame, Jedha KFO. Dubbi-himaan Mootummaa Garuu Eeguma Mormiin Jalqabeeyyuu 5-tu Du’e, Jehan

Muddee 22, 2015 Koreen Mirga Gaazexeessitotaa (CPJ) Akka Itoophiyaan Gaazexeessaa Fiqaadu Mirkanaa Hiiktu Gaafatte

Muddee 25, 2015 Gaazexoonni Addunyaa Bebeekamoon Hiriira Mormii Oromiyaa Irratti Maal Jedhan?

Muddee 30, 2015 Itoophiyaa,Suudanii fi Masriin dhaabbilee hujii hidhaa abbayaa qorataniif filachuu irratti walii galan

Amajjii 04, 2016 Liigii Mirga Ilmaan Namaa Gaafa Afrikaa:Addunyaan Rakkoo Oromiyaa Adoo Argituu Callisuu Hin Mallee

Amajjii 05, 2016 Yunaayitid Isteets Maadhee Ishee Itiyoophiyaa Keessaa Cufte

Amajjii 07, 2016 Kiristaanii Akka Dhawata Juuliyaanitti Bara Lakkahatu Ammajii 7,2015 Dhaloota Yessoo Kiristoo Ulfeeffate

Amajjii 20, 2016 Paarlaamaan Awurooppaa akka Waldaan isaanii rakkoo Itoophiyaatiif marii taa’u gaafatee fala rakkoo tanaallee barreesse

Amajjii 22, 2016 Itti aanaa i/g/ paartii mormituu KFO,Obboo Beqqelee Garbaa fa hardha mana murtii federalaa Itoophiyaa fidan

Amajjii 27, 2016 “Rakkooleen gugurdoon bara 2015 ummataa fi dinagdee addunyaatti dhufan akka motummaan abbaa-irree fedhii isaa guutatu gargaare”

Amajjii 28, 2016 Gamtaan Afrikaa Haala Oromiyaa Keessa Jiru Hordofaan Jira Jedhe

Amajjii 29, 2016 Oromootii Kanaadaa Magaalaa Ottawaatti Hiriira Bahanii Rakkoolee Naannoo Oromiyaa Mootummaa Kanaadaatti Himatan

Guraandhalaa 03, 2016 Seneterootii USA akka mootummaan isaanii rakkoo Oromiyaa jabeessee qoratee ariitiin Kongireesii Amerikaatiif gabaasu gaafatan

Ebla 08, 2014 Itoophiyaan Leenjisaa Kubbaa Miilaa Haaraa Serbiyaa Filattee Mariif Finfinneetti Yaamte

Ebla 11, 2014 Naayjeeriyaan Afrikaan Kibbaa Caaltee Afrikaa Keessaa Guddinnaan Tokkeessoo Taate

Ebla 16, 2014 Dhaabii Humna Waraana Addunyaa Qoratu, ‘Global Firepower’ Sadarkaa Humna Waraana Itoophiyaa Addunyaa keessaa 40essoo Jedha

Ebla 21, 2014 Maratoonii Boston Namii kum 36 Irratti Wal Dorgome Dhiiraan Amerikaatti Moo’e

Ebla 25, 2014 ‘Itoophiyaan Gargaarsaa Argachuuf Jettee Seeraa Ittiin Bultu Hin Gurgurree Hin Gurgurtullee’

Ebla 28, 2014 Oromiyaan Dorgommii Shaampiyoonaa Dargaggoota Itoophiyaa Baahir Daaritti Qopheessan Ya Dhaquu Didde

Ebla 30, 2014 Ministerii Haajaa Alaa Amerikaa,Joon Keerii Imaltuu Guyyaa Jahaatiif Afrikaatti Dabree Hardha Itoophiyaa Gahe

Caamsaa 05, 2014 Chaayinaan Afrikaa Waliin Hujii Daldalaa Doolara Biliyoona Heddu Hojjachuuf Qophii Jirti

Caamsaa 30, 2014 Naannoleen Itoophiyaa Hagii Tokko Bokka Fedhan Hin Arganne, Mudde Dhuftullee Qilleensi EL Nino Jedhan Afrikaa ‘Gahuu Dandaha.’

Waxabajjii 02, 2014 Biyyootii Waancaa Kubbaa Miilaa Addunyaati Dabran Dorgommii Biraaziliif Ufi Qopheessumatti Jiran

Waxabajjii 26, 2014 Seneterootii USA,Mootummaan Itoophiyaa Oromoota Hiriira Bahan ‘Humnaan Itti Dhufe,” Jechaatti Yaaddahanii Ministera Haajaa Alaa Isaaniitti Xalayaa Barreessan

Hagayya 05, 2014 Ebola,Dhukkuba Qorsii Hin Argaminiif,Milikeetii Isaa Ilaa Gurraa,Afaaniin Dhiiga Nama Xinnissa

Hagayya 08, 2014 USA Biyya Afrikaa Jahaa Elektiriki Galchitee 'Hiyyuma Baasuuf' Hujiitti JirtiI,Hujiin Tun Qilleensa Naannoo Waan Rakkistu Hin Qabdu Jedhan

Hagayya 12, 2014 Dorgommii Kubbaa Miilaa’OSFNA’ Barana, 2014 ‘Oromo United’ Moo’ee,Gareen Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Leenjiif Biraazil Jirti

Fulbaana 30, 2014 Li’oneel Meesii Goolii 401Galchee,Atileetiin Keenyaa Denis Kimeto Maratoonii km 42 Irratti Rekordi Haaraa Cabse

Onkoloolessa 28, 2014 Dorgommii Fardoo Amerikaa DC-tti dorgoman Nama New Yorkitti Moo'ee,Atileetoti Itoophiyaa, Maratoonii Addunyaa Moo’umatti Jiran

Sadaasaa 03, 2014 Federeshiiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa,Gaafii Morookoon Guyyaa Dorgommii Kubbaa Miilaa Afrikaa 2015 Jijjiiruuf Gaafatte Ya Irratti Dide

Sadaasaa 07, 2014 Abdul Abba-Jabal ,New Yorkitti Abbaan Mana Juusii ‘Oasis Jimma Juice Bar’ Nama Hedduu fkn Taje

Sadaasaa 21, 2014 Bokkaan Oromiyaa fi Naannoleetti Roobee Haraa-Danbalaa Guute, Saatii Malee Roobullee Nama Hedduu Fure

Sadaasaa 25, 2014 Atileetotii Naannoo Oromiyaa Addunyaa Fiigichaan Moohumatti Jiran

Muddee 05, 2014 Maqaan Saatellayitii Awurooppaa Ta Itoophiyaan Qilleenmsa Naannoo Ufiitiin Laallattu MSG-2

Amajjii 29, 2015 Bordiin Filannoo Kan Itiyoohpiyaa Hoggana Paartilee Mormituu Lama Irratti Murtii Kenne

Amajjii 31, 2015 “Humna Saayinsii fi Teknooloojiin Leenji’een, Guddinna Itti Fufiinsa Qabu Qabaachuu Dandeenya!”

Guraandhalaa 06, 2015 Mummichi Ministeera Itiyoophiyaa Mana Mareef Gabaasa Dhiyeessan

Guraandhalaa 23, 2015 Partileen mormituu Itiyoopiyaa filannoo keessaa akka baanu ixaan nutti baafame jedhu

Bitootessa 05, 2015 Walga’iin Mana-maree Paartiilee Siyaasaa Paartii Mootummaa illee Of keessaa Qabu Sababaa Hin beekamneen Addaan Cite

Bitootessa 09, 2015 Uummati mirga filachuu hin qabne uummata Abdii Hin qabaannee dha

Bitootessa 11, 2015 Komee Paartileen Mormituu Oromoo dhiyeeffatan DHDUOn dhara jedha

Bitootessa 19, 2015 Wal-falmii Filannoo Marsaa Jalqabaa

Bitootessa 28, 2015 Oromiyaa fi Naannoolee Itiyoophiyaa Hedduutti Diqqaatullee Bokkaa Argachuutti Jira

Bitootessa 31, 2015 Arjentiinan Tapha Jaalalaa USA-ti El Salvador Waliin Taphatteti 2-0 Moote. Kilabii Arjentiinaa Keessa Ijoolleen Afrikaa Maaniif Hin Jirre?

Bitootessa 31, 2015 Arjentiinan Tapha Jaalalaa USA-ti El Salvador Waliin Taphatteti 2-0 Moote. Kilabii Arjentiinaa Keessa Ijoolleen Afrikaa Maaniif Hin Jirre?

Ebla 17, 2015 Amerikaan Itiyoopiyaan biyya demokraatawaa dha jetti mormitoonni immoo kun uummatichatti qoosuu dha jehu

Ebla 21, 2015 Maratoonii Boston Leellisaa Deessisaatti moo’ee, Li’oneel Meesii Ammoo Haga kaleetti Goolii 400 Barseloonaaf Galche

Ebla 22, 2015 Mootummaan ofumaa hiriira nu waame irratti nu haleele jedhu hiriirtonni. Gareen Islamic States haleelamuu qaba jedhan

Ebla 22, 2015 Walitti-bu’insa Humnoota Mootummaa fi Hiriirtotaa, Finfinnee Keessatti

Ebla 22, 2015 Walitti bu’iinsa hiriira Finfinnee irratti ta’eef Semaayawii Paartiitu itti gaafatama jedha mootummaan

Ebla 23, 2015 Obboo Hayilee Maariyam:Itiyoophiyaan ISIS tahee AL-Shabaab Dhaabuuf Humna Barbaachisaan Chochooti

Ebla 29, 2015 Dimookiraasii Fakkeessaa: Irreen-bultummaa fi Filannoo Itiyoophiyaa” – Mata-duree Walga’ii Paarlaamaa Awurooppaa keessatti geggeessamee

Caamsaa 11, 2015 Hayilee G/Sillaasee Dorgommii Addunyaa Ya Dhiise Jedha

Caamsaa 13, 2015 Sababaa Filannoon Dorgomtoonni, miseensoonni fi deggertoonni keenya Dararamaa Jiru

Caamsaa 13, 2015 Dhiibbaa Mootummaa Nutti Hammaate iyyuu Duula Filannootti Milkaawaa Jirra

Caamsaa 15, 2015 Semaayawii Paartiin IHADEG yeroo inni aangoo itti gad dhiisu amma jedha

Caamsaa 18, 2015 Hiriirri MEDREK waame ni hafe duulli filannoo itti fufe

Caamsaa 19, 2015 Dullii Filmaataa Itiyoophiyaa Keessatti Itti FufeeJira

Caamsaa 19, 2015 Jimmatti Diida Xuyyuuraatiifi fi Bu’uura Misoomaa Gara Garaatti E'eebbifame

Caamsaa 19, 2015 Me tanallee caqasaa

Caamsaa 19, 2015 Profeeser Mararaa Guddinaa duula Filannoof gara Ambootti imaluu dura kana dubbatan

Caamsaa 20, 2015 Seerri filannoo mirga uummataa irra mulqu haa xiinxalamu jedha gamtaan Afriikaa Arenan miseenosota koo irra miidhaan ga'e jedha

Caamsaa 20, 2015 Gareeleen mormituu Itiyooopiyaa doorisia nu mudate irra ni aanna jedhu