Những phụ nữ này tụ tập mỗi tuần tại Trung tâm cộng đồng Illinois ở Fulton để trò chuyện và cùng may vá, đan nát, nhưng thường tránh thảo luận các đề tài chính trị.

Thành phần ủng hộ ông Trump hoài nghi tin tức truyền thông