Chính phủ lớn, hoài nghi lớn

Mặc dù được hưởng các phúc lợi, người cựu nông dân muốn chính phủ ở Washington ngừng can thiệp vào đời tư của ông