ស្ត្រី​ជាច្រើន​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​រៀង​រាល់​សប្តាហ៍ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហគមន៍ Fulton ​នៅក្នុង​ក្រុង Fulton នៃ​រដ្ឋ Illinois ដើម្បី​ពិភាក្សា​គ្នា​និង​ធ្វើកិច្ចការ​មួយ​ចំនួន ដូចជា​កាត់ដេរ​និង​ប៉ាក់​សម្លៀក​បំពាក់​ជាដើម ប៉ុន្តែ​រឿង​មួយ​ដែល​ពួកគេ​មិន​ពិភាក្សា​គ្នា​នោះ គឺ​រឿង​នយោបាយ។

អ្នក​គាំទ្រ​លោក​ត្រាំ​នៅ​តំបន់​ជនបទ​ក្នុង​រដ្ឋ Illinois មិន​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​លើ​បណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន