លោក Josh Kness ដែល​ជា​បុគ្គលិក​លក់​ទំនិញ​នៅ​ដេប៉ូ​លក់​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ Mount Carroll នៅ​ក្រុង Mount Carroll នៃ​រដ្ឋ​ Illinois បាន​ជួយ​កសិករ​រក​ទំនិញ​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវការ​អស់រយៈពេល​១៥​ឆ្នាំ​ទៅ​ហើយ។

ខណៈ​ការ​ជួញដូរ​ទិន្នផល​កសិកម្ម​លែង​ដំណើរការ ក្រុង​នានា​ផ្តោត​លើ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​និង​អ្នក​វិនិយោគ