រដ្ឋាភិបាល​ធំ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​សង្ស័យ​កាន់​តែ​ធំ

ទោះបី​ជា​ទទួល​បាន​ផល​ចំណេញ​ក្តី ក៏​អតីត​កសិករ​ម្នាក់​នេះ​មិន​ចង់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​នោះ​ទេ។