د غوره خاطرو یادونه

د ویسکانسن په یوه کلي کې یوه عمر خوړلې جوړه د خپلو تیرو وختونو خاطرې خوږې ګڼي او د ښې راتلونکې هیله لری.