د امریکا ځآنګړی راپور

اف دي هاې وې

د کلیو او بانډو غږونه

په واشنګټن کې د یوشمېر ناندریو سره سره د ډنالډ ټرمپ ولسمشري د امریکا په کلیو په ځانګړې توګه د سپینانو ترمنځ ځانګړی ملاتړ لري. دا هغه هیر شوي خلک وه چې ټرمپ ورسره زیاتې ژمنې کړې وې. دې خلکو فکر کاوه چې اوسنۍ اداره به ددوي په ستونزو باندې زیات تمرکز ولري. د امریکا غږ خبریالان پدې وروستیو کې د مې سې سې پي د سیند په اوږدو کې شمالي لوري ته ورغلي هغه سیمې چې خلک یې له نیلي رنګ څخه سره ته اوښتي. هغه په دې معنې چې د ۲۰۱۶ میلادي کال د ټاکنو پرمهال یې د ټرمپ ملاتړ کړی وه پداسې حال کې چې ترې وړاندې د براک اوباما پلویان وه. دغو خبریالانو له بزګر، ترکاڼ، د کارخانو له کارکونکو او تقاعد شویو کسانو سره خبرې کړیدي چې زیاتره یې سپین پوستان، عیسویان او د منځني کچې د ټولنې غړي وه چې د یوه بدلون هیله لري او ډیر ستړي شویدي. ددوي کیسې پدې ډول دي.

د هغوي په ژبه