Fabrikat dhe puna në fermë

Të rinjtë e zonave rurale në Shtetet e Bashkuara nuk i shikojnë fermat si një mundësi e mirë.